Wolne miejsca w projekcie "Nauczyciel na miarę XXI wieku"

Szanowni Studenci i Studentki studiów II stopnia Wydziału Humanistycznego - uprzejmie przypominamy o rozpoczynającym się projekcie "Nauczyciel na miarę XXI wieku", realizowanym dla studentów kierunków o specjalności nauczycielskiej z Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie.
Jeżeli są wśród Was osoby chcące realizować specjalność nauczycielską na kierunkach: filologia polska, historia, lingwistyka stosowana, romanistyka, hispanistyka to zapraszamy do uzupełniania dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie www.umcs.pl/pl/pliki-do-pobrania,16793.htm oraz przekazania ich bezpośrednio do Biura Projekt, bądź za pośrednictwem tradycyjnej poczty.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu - p. Moniką Sobolewską-Jaksim, tel. 81-537-54-02.

Rekrutacja do Projektu możliwa jest wyłącznie w momencie zakwalifikowania się Kandydata/tki na dany kierunek studiów II stopnia, objętych Projektem "Nauczyciel na miarę XXI wieku", tj. filologia polska, lingwistyka stosowana, historia, romanistyka, hispanistyka

Do udziału w Projekcie mogą zostać zakwalifikowane osoby, które zostały przyjęte na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2019/2020 oraz wybiorą specjalność nauczycielską na danym kierunku. 

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego oraz ogłoszeniu list rankingowych i osób zakwalifikowanych (18 września 2019 r.) Kandydaci/tki wypełniają formularz zgłoszeniowy do Projektu wraz z oświadczeniem o spełnianiu kryteriów formalnych oraz ankietą dla osób z niepełnosprawnościami – jeżeli dotyczy (18-21września 2019 r.).

Wyżej wymienione dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Projektu lub przesłać pocztą tradycyjną. 

>>> Szczegółowe i aktualizowane informacje związane z realizacją projektu znajdują się na stronie: https://www.umcs.pl/pl/nauczyciel-na-miare-xxi-wieku.htm.


Główne zadania Projektu "Nauczyciel na miarę XXI wieku" to opracowanie i modyfikacja programów kształcenia nauczycieli na studiach I i II stopnia na kierunkach ze specjalnością nauczycielską na Wydziale Humanistycznym oraz wdrożenie zmodyfikowanych programów na II stopniu specjalności nauczycielskiej na kierunkach filologia polska, historia, romanistyka, iberystyka, lingwistyka stosowana. 

Zmodyfikowane i opracowane programy będą uwzględniały innowacyjne metody pedagogiczne oraz zastosowanie narzędzi cyfrowych, co pozwoli przygotować osoby uczestniczące w projekcie do wyzwań, jakie czekają na nich w placówkach edukacyjnych, ułatwią zarówno korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w pracy nauczyciela, jaki i zdobycie szerszej wiedzy o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz umiejętności radzenia sobie z problemami wychowawczymi występującymi w szkole.

Wprowadzenie kwestii dotyczących diagnostyki edukacyjnej pozwoli uczestnikom konstruować narzędzia pozwalające na kompetentne ocenianie i ewaluację własnej działalności dydaktycznej. Zdobyta wiedza teoretyczna w konfrontacji z realiami pracy w szkole, m.in. poprzez praktyki, da szanse na wykazanie się kreatywnym myśleniem i nabranie pewności, co do wyboru zawodu nauczyciela.


Projekt "Nauczyciel na miarę XXI wieku" przygotowano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Okres realizacji: 1.02.2019-30.11.2022.

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    30 września 2019