Zapraszamy do projektu "Nauczyciel na miarę XXI wieku"!

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie "Nauczyciel na miarę XXI wieku", który jest realizowany dla studentów kierunków o specjalności nauczycielskiej z Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie.

Główne zadania projektu to opracowanie i modyfikacja programów kształcenia nauczycieli na studiach I i II stopnia na kierunkach ze specjalnością nauczycielską na Wydziale Humanistycznym oraz wdrożenie zmodyfikowanych programów na II stopniu specjalności nauczycielskiej na kierunkach filologia polska, historia, romanistyka, iberystyka, lingwistyka stosowana. 

Zmodyfikowane i opracowane programy będą uwzględniały innowacyjne metody pedagogiczne oraz zastosowanie narzędzi cyfrowych, co pozwoli przygotować osoby uczestniczące w projekcie do wyzwań, jakie czekają na nich w placówkach edukacyjnych, ułatwią zarówno korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w pracy nauczyciela, jaki i zdobycie szerszej wiedzy o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz umiejętności radzenia sobie z problemami wychowawczymi występującymi w szkole.

Wprowadzenie kwestii dotyczących diagnostyki edukacyjnej pozwoli uczestnikom konstruować narzędzia pozwalające na kompetentne ocenianie i ewaluację własnej działalności dydaktycznej. Zdobyta wiedza teoretyczna w konfrontacji z realiami pracy w szkole, m.in. poprzez praktyki, da szanse na wykazanie się kreatywnym myśleniem i nabranie pewności, co do wyboru zawodu nauczyciela. 

>>> Szczegółowe i aktualizowane informacje związane z realizacją projektu znajdują się na stronie: https://www.umcs.pl/pl/nauczyciel-na-miare-xxi-wieku.htm.

>>> Zasady dotyczące rekrutacji, zob. https://www.umcs.pl/pl/rekrutacja,16792.htm.


Projekt "Nauczyciel na miarę XXI wieku" przygotowano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Okres realizacji: 1.02.2019-30.11.2022.

    Aktualności

    Data dodania
    12 sierpnia 2019