Wnioski o stypendia ministra dla studentów i doktorantów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawia kryteria naboru wniosków o przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2016/2017.

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi i doktorantowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Student/Doktorant powinien przedstawić swoją kandydaturę do przyznania stypendium Rektorowi Uczelni za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (Dziekana właściwego wydziału UMCS). Wydziały UMCS ustalają wewnętrzne terminy przedstawiania kandydatów do stypendiów. Zgodnie z art. 178 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, stypendia ministra są przyznawane studentom/doktorantom na wniosek Rektora zaopiniowany przez radę wydziału. Rektor uczelni przekazuje Ministrowi w terminie do 15 października 2016 r. jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski.

Wysokość stypendium ustala minister, lecz nie może ona przekroczyć odpowiednio 15 000 zł w przypadku studentów oraz 25 000 zł w przypadku doktorantów. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać nie więcej niż 845 stypendiów dla studentów oraz 84 stypendia dla doktorantów w danym roku kalendarzowym.

Szczegółowe kryteria i osiągnięcia, które będą brane przy ocenie złożonych wniosków, wzory wniosków i wskazówki dotyczące ich wypełniania zostały ogłoszone na stronach Ministerstwa:

Termin składania wniosków w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 dla studentów i doktorantów to 26-30 września 2016 r.

Obsługa kierunków w Dziekanacie WH - zobacz: Kontakt


Informacje w: Biuro Spraw Studenckich
DS Helios
ul. Czwartaków 13 pok. 6
tel. (81) 533-86-27

Osoba do kontaktu: Emilia Siuda


Poprzednio publikowane w dniach 5.07.2016, 22.07.2016, 29.08.2016.

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    2 września 2016