Wnioski o studenckie stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego

Od 14 do 31 stycznia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na studenckie stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego.

Zasady przyznawania stypendiów zawarte zostały w uchwale Nr XII/185/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim.

Osobą uprawnioną do złożenia wniosku jest osoba będąca studentem, spełniająca łącznie kryteria:

 • zamieszkuje w województwie lubelskim;
 • w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyła 26 roku życia;
 • w terminie wynikającym z regulaminu studiów uczelni zaliczyła drugi rok studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich lub kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia, rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia;
 • uzyskała stypendium rektora dla najlepszych studentów w macierzystej uczelni na rok akademicki, w którym składany jest wniosek – udokumentowane decyzją lub zaświadczeniem o przyznanym stypendium, a w przypadku studentów uczelni zagranicznych uzyskała odpowiednio wysokie osiągnięcia w nauce, mogące znacząco przyczynić się do rozwoju regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki;
 • w ostatnim roku akademickim przed złożeniem wniosku o stypendium legitymowała się osiągnięciami co najmniej w trzech rodzajach działalności określonych w § 5 ww. uchwały.

Student powinien udokumentować swoje osiągnięcia poprzez złożenie oryginałów dokumentów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kopii dokumentów (§ 5 ust. 4 ww. uchwały). Zgodnie z § 5 ust. 5 wniosek o stypendium oraz załączniki winny być sporządzone w formie pisemnej w języku polskim, a do wszelkich dokumentów w języku obcym należy przedłożyć ich tłumaczenie na język polski. O stypendium nie może ubiegać się osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra (§ 5 ust. 6).

Wymagane dokumenty to wypełniony poprawnie i czytelnie formularz wniosku o przyznanie Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego (załącznik do uchwały Nr XII/185/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 listopada 2015 r.).

Wnioski o stypendium można składać do 31 stycznia 2017 r. osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4 lub przesyłać listownie drogą pocztową na adres:
       Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie,
       ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

Szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziale Edukacji Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu UMWL w Lublinie pod numerem tel. 81/4416707 lub w pok. 510.

Treść uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego wraz z formularzem wniosku o przyznanie Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMWL.


Ogłoszenie za: http://www.lubelskie.pl/aktualnosci-kultura-edukacja-i-sport/studenckie-stypendia-marszalka-wojewodztwa-lubelskiego-w-roku-2018/

  Aktualności

  Autor
  Urszula Kurzątkowska
  Data dodania
  29 stycznia 2018