Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk

Informujemy, że w ramach projektu „Nauczyciel na miarę XXI wieku” prowadzimy nabór na opiekuna praktyk przedmiotowych z języków obcych na kierunku studiów lingwistyka stosowana.

Usługa dotyczy pełnienia funkcji opiekuna praktyk w szkole ponadpodstawowej dla studentów/ek studiów II stopnia kierunku lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielska, Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie odbywających praktyki przedmiotowe ciągłe w szkołach ponadpodstawowych.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Rektorat piętro XII, pokój 1201 w terminie do dnia: 16.03.2020 r. do godz. 10:00.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z przygotowanym zamówieniem - szczegółowe informacje na stronie:

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk przedmiotowych z języków obcych na kierunku studiów lingwistyka stosowana


Postępowanie prowadzone jest ramach projektu „Nauczyciel na miarę XXI wieku” nr POWR.03.01.00-00-KN19/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

    Aktualności

    Data dodania
    6 marca 2020