Terminarz rekrutacji Wydział Humanistyczny UMCS

Szanowny Kandydacie po zmianie statusu na „Przyjęty” dostarcz do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej trzy dokumenty papierowe.

 • Wygenerowany z systemu rekrutacyjnego, wydrukowany i podpisany imieniem i nazwiskiem kwestionariusz osobowy (znajduje się w zakładce Moje rejestracje / Załączniki),
 • Kserokopię świadectwa maturalnego, jedną fotografię o wymiarach 35mm x 45mm, podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata
  • w przypadku składania dokumentów osobiście lub przez osobę upoważnioną: kserokopia oraz oryginał świadectwa maturalnego do wglądu;
  • w przypadku dostarczenia dokumentów pocztą lub kurierem: kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez: notariusza, organ administracji publicznej,  Biuro Rekrutacji UMCS – prosimy NIE WYSYŁAĆ oryginałów świadectw maturalnych/aneksów i odpisów.

Dokumenty można dostarczyć:

 • pocztą lub przesyłką kurierską (liczy się termin wpływu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej) do 28 lipca 2021 r.
  • Osoby decydujące się na przesłanie dokumentów drogą pocztową lub kurierem proszeni są o kierowanie korespondencji na adres: 
  • Dziekanat Wydziału Humanistycznego UMCS Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a, Lublin 20-031 z dopiskiem: Rekrutacja I stopnia stacjonarne i nazwą kierunku studiów.
 • osobiście lub poprzez osobę upoważnioną (oprócz dokumentów wymienionych powyżej należy dołączyć upoważnienie podpisane przez kandydata). 
  • Dokumenty przyjmujemy od 19 do 23 i od 26 do 28 lipca w godzinach od 9.00 - 14.00 do sal:

W sali 31 nowy budynek Wydziału Humanistycznego:

 • Anglistyka I st.
 • Germanistyka I st.
 • Lingwistyka Stosowana I st.
 • Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie I st.

W sali 1 nowy budynek Wydziału Humanistycznego:

 • Architektura Informacji I st. 
 • Italianistyka I st. 
 • Portugalistka I st. 
 • Hispanistyka I st. 
 • Logopedia z audiologią I st. 
 • Romanistyka I st. 
 • Rusycystyka I st.
 • Ukrainistyka I st. 

W sali 24 nowy budynek Wydziału Humanistycznego:

 • Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi I st.
 • E-edytorstwo i techniki redakcyjne I st. 
 • Filologia polska I st. 
 • Historia I st.
 • Kulturoznawstwo I st. 
 • Technologie cyfrowe w animacji kultury I st. 
 • Turystyka historyczna I st.

  Aktualności

  Data dodania
  15 lipca 2021