Program Wspierania Inicjatyw Akademickich

Masz pomysł, jak wpłynąć na rozwój akademickości miasta, jednak brakuje Ci środków na jego realizację? Weź udział w pilotażowej edycji Konkursu Program Wspierania Ini-cjatyw Akademickich i pokaż nam, jak ważna jest realizacja Twojego pomysłu!

Wnioskodawcami w Konkursie o wsparcie finansowe, rzeczowe oraz promocyjne mogą zostać wszyst-kie podmioty realizujące szeroko rozumiane inicjatywy na rzecz rozwoju akademickości miasta, w tym m.in. uczelnie, wydziały, instytuty, koła naukowe, fundacje, stowarzyszenia orazorganizacje pozarzą-dowe.

Nabór wniosków do pilotażowej edycji Konkursu potrwa do 30 czerwca 2021 r. W ramach Konkursu przewidziane jest wsparcie promocyjne, rzeczowe oraz finansowe w przedziale od 1 tys. do 50 tys. zł brutto!

W skład inicjatyw akademickich, odbywających się na terenie Lublina,które mogą otrzymać wsparcie wramach Konkursu, zaliczyć można:

organizację konferencji o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym/lokalnym;
organizację konkursów naukowych;
realizację studenckich i doktoranckich projektów badawczych i naukowych;
organizację festiwali naukowych;
organizację koncertów, recitali, przedstawień teatralnych i występów tanecznych;
organizację przeglądów, festiwali, turniejów naukowych, wystaw, plenerów i konkursów arty-stycznych;
organizację tematycznego oprowadzania po Lublinie dla nowo przybyłych do Lublina studen-tów i naukowców w języku angielskim i polskim;
organizację kursów języka polskiego dla zagranicznych studentów, pracowników uczelni i ab-solwentów lubelskich uczelni;
organizację imprez integrujących studentów uczelni ze społecznością lokalną.

Projekt przewiduje organizację dwóch edycji Konkursu w ciągu każdego roku, rozpoczynającod jednej pilotażowej edycji w 2021 r. Dokumenty aplikacyjne do Konkursu na akademickie inicjatywy naukowe lub kulturalne:

przypadające w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia należy złożyć w terminie do końca października roku poprzedzającego;
przypadające w okresie od 1 września do 10 grudnia danego roku należy złożyć w terminie do końca czerwca roku bieżącego.

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu można doręczyć:

osobiście do sekretariatu Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin:
pl. Li-
tewski 1,
20
080 Lublin,
w zamknię
tej kopercie z dopiskiem: „Program Wspierania Inicjatyw Akademickich”;
pocztą na adres: Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, pl. Litewski 1, 20-080 Lublin,z dopiskiem: „Program Wspierania Inicjatyw Akademickich”;
za pośrednictwem poczty elektronicznej (biznes@lublin.eu), pod warunkiem zaopatrzenia for-mularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifiko-wanym certyfikatem;
za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod wa-runkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny weryfi-kowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisania profilem zaufanym ePUAP.
Więcej informacji w regulaminie Konkursuorazna stronie www.student.lublin.eu.

Program Wspierania Inicjatyw Akademickichjest inicjatywą Urzędu Miasta Lublin. Celem Programu jest kreowanie wizerunku Lublina, jako miasta przyjaznego środowisku akademickiego oraz nauko-wemu, a także promocja osiągnięć wybitnych studentów oraz doktorantów, jak również wspieranie ich w realizacji akademickich inicjatyw kulturalnych i naukowych.


W załączeniu:
Regulamin Konkursu Program Wspierania Inicjatyw Akademickich
Formularz zgłoszeniowy
Klauzula informacyjna dot. danych osobowychKryteria oceny merytorycznej
Plakat konkursu
Osoba do kontaktu w sprawie pytań związanych z Konkursem:
Katarzyna Bujan
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Lublintel.
+48 81 466 25 15
mail: katarzyna.bujan@lublin.eu

    Aktualności

    Data dodania
    26 marca 2021