Program "Europa dla Obywateli" - otwarte konkursy

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej UMCS zachęca do zapoznania się z założeniami programu Europa dla Obywateli, w ramach którego trwa nabór wniosków aplikacyjnych.

Uniwersytety mogą składać propozycje działań w odpowiedzi na dwa komponenty:

Komponent 1. Pamięć europejska (do 1 marca 2016 r.):

 • dofinansowanie mogą uzyskać projekty zachęcające do refleksji na temat europejskiej różnorodności kulturowej i szeroko rozumianych wspólnych wartości oraz upamiętniające ofiary ich zbrodni;
 • projekty powinny angażować różne rodzaje organizacji (samorządy terytorialne, NGO, instytuty badawcze, itp.) lub rozwijać różne rodzaje działalności (badania, kształcenie pozaformalne, debaty jawne, wystawy, dyskusje,itp.), bądź angażować obywateli pochodzących z różnych grup docelowych.
 • powinny być realizowane na poziomie międzynarodowym (tworzenie i prowadzenie ponadnarodowych partnerstw i sieci) lub posiadać wyraźny wymiar europejski.
 • dotacja do 100 000 euro (100% kosztów kwalifikowanych);
 • priorytety tematyczne na rok 2016 (jeden do wyboru), szczegóły w załączeniu:
  • projekty upamiętniające polityczną i społeczną mobilizację w Europie Środkowej w 1956 r.;
  • społeczeństwo i zaangażowanie obywatelskie pod rządami reżimów totalitarnych;
  • mechanizmy wykluczenia i utrata poczucia obywatelskości pod rządami reżimów
   totalitarnych: wyciąganie lekcji dla współczesności;
  • przemiany demokratyczne i przystąpienie do Unii Europejskiej.

Komponent 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie (do 1 marca 2016 r.):

Działanie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego

 • projekty realizowane przez międzynarodowe partnerstwa (organizacje z co najmniej 3 kwalifikujących się krajów, w których co najmniej jeden jest państwem członkowskim Unii Europejskiej) i sieci bezpośrednio angażujące obywateli.
 • celem ma tu być umożliwienie obywatelom o zróżnicowanych poglądach rzeczywistego udziału w kształtowaniu polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu.
 • dotacja do 150 000 euro (100% kosztów kwalifikowanych);
 • Zakres tematyczny (jeden temat do wyboru), szczegóły w załączeniu:
  • Zrozumienie eurosceptycyzmu i debata na ten temat;
  • Solidarność w czasach kryzysu;
  • Zwalczanie stygmatyzacji “imigrantów” i – dla przeciwwagi – tworzenie narracji, które mają za zadanie wzmocnić dialog międzykulturowy i wzajemne zrozumienie
  • Debata nad przyszłością Europy
 • możliwe działania: debaty, konferencje, spotkania i warsztaty oraz przygotowywanie narzędzi odpowiadających dwóm wybranym przez Wnioskodawcę rodzajom aktywności spośród następujących:
  • promowanie zaangażowania społecznego i solidarności,
  • gromadzenie opinii,
  • wolontariat.

Przykładowe koszty kwalifikowalne (w ramach ryczałtu):

 • podróże i pobyty uczestników wydarzeń,
 • wynajem pomieszczeń, tłumaczenia ustne i pisemne,
 • komunikacja/rozpowszechnianie związane z wydarzeniami,
 • koordynacja wynikająca z udziału wielu organizacji,
 • personel bezpośrednio związany z działaniem,
 • działania przygotowawcze oraz niezbędne do ich realizacji badania i narzędzia ICT.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej oferuje pomoc w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego oraz znalezieniu partnerów zagranicznych do projektu.

Szczegółowe informacje dostępne sa na stronie internetowej programu Europa dla obywateli.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 537 54 58
e-mail: magdalena.pokrzycka@umcs.pl; marlena.wosiak@umcs.pl

  Aktualności