O książce "Myśl badawcza Aleksandra Gardawskiego"

W Wydawnictwie UMCS właśnie ukazała się książkę „Myśl badawcza Aleksandra Gardawskiego”¹. Praca pod redakcją dr hab. Haliny Taras z Instytutu Archeologii UMCS zawiera m.in. wystąpienia przygotowane na konferencję naukową „Aleksander Gardawski – badacz nie tylko początków Lublina”, która odbyła się w Trybunale Koronnym w Lublinie 11 grudnia 2014 r. z okazji 40 rocznicy śmierci uczonego. Było to jednocześnie pierwsze z serii wydarzeń naukowych i kulturalnych planowanych w ramach obchodów jubileuszu 700-lecia miasta, zorganizowane wspólnie przez Miasto Lublin oraz Instytutu Archeologii UMCS. Jego celem było przypomnienie społeczności Lublina postaci wybitnego archeologa, badacza ponadregionalnego o zainteresowaniach naukowych, obejmujących m.in. problematykę epok neolitu, brązu i wczesnego średniowiecza, odsłaniającego także tajemnice początków Lublina.

Profesor Aleksander Gardawski (1917-1974) w latach 1959-1974 pełnił funkcję kierownika Zakładu Archeologii Polski UMCS, a następnie Zakładu Historii Starożytnej i Archeologii Instytutu Historii UMCS. Kierował pracami wykopaliskowymi m.in. na terenie wczesnośredniowiecznych ośrodków grodowych i miejskich w Chodliku i Lublinie, opublikował szereg pionierskich, fundamentalnych prac z dziedziny neolitu, epoki brązu i wczesnego średniowiecza. Jego dzieła pisarskie cechowała śmiałość poglądów i oryginalność pomysłów. Część z nich weszła na stałe do dorobku polskiej archeologii, inne, stając się podstawą dyskusji i polemiki, odegrały ogromną rolę w rozwoju tej dyscypliny naukowej.

Książka ze wstępem Prezydenta Miasta Lublin, dr. Krzysztofa Żuka oraz dr hab. Haliny Taras, która przewodniczyła całemu przedsięwzięciu, z recenzją prof. dr. hab. Sławomira Kadrowa, zawiera na ponad 230 stronach 16 artykułów, w tym przedstawiające życie i sylwetkę Aleksandra Gardawskiego we wspomnieniach oraz przypominające jego myśl badawczą i osiągnięcia naukowe wraz z obszerną bibliografią publikacji. W pracy znalazło się również wiele niepublikowanych dotąd archiwalnych fotografii.

Wydawnictwo UMCS prezentuje fragment książki pod adresem: http://wydawnictwo.umcs.lublin.pl/pic/2472.pdf

 

 

 

 

 

 

1. Wydawca: Miasto Lublin; Instytut Archeologii UMCS w Lublinie. Lublin 2015

Fot. Jan Trembecki.

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    30 maja 2016