Nauczyciel na miarę XXI wieku - rekrutacja (II nabór)

Zapraszam do II naboru studentów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunkach: filologia polska, historia, lingwistyka stosowana, anglistyka, hispanistyka, romanistyka.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji na studia II stopnia:

Kandydaci, którzy otrzymają informację o zakwalifikowaniu na studia, zobowiązani są do przesłania wymaganych dokumentów w postaci skanów w dniach wskazanych w terminarzu poniżej. Ostateczny termin dostarczenia skanów na adres e-mail ( hul-esp-s2@umcs.pl ) upływa:

  • dla kierunków, na których prowadzona jest kwalifikacja na podstawie wyników matury lub egzaminów wstępnych o godzinie 16.00 ostatniego dnia wskazanego w terminarzu dla danej tury
  • dla kierunków, na których obowiązuje tzw. „wolny nabór” (w zasadach rekrutacji jest informacja o przyjmowaniu kandydatów na podstawie złożonego kompletu dokumentów) nie dłużej niż do wyczerpania limitu miejsc.

Kandydaci, którzy po przesłaniu skanów otrzymają informację o przyjęciu na studia, są zobowiązani do doręczenia (za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej itd.) wymaganych dokumentów nie później niż 14 dnia od otrzymania tej informacji. W przypadku, kiedy decyzja o przyjęciu na studia pojawi się po 15 września, termin doręczenia dokumentów upływa 29 września br. Dokumenty doręczone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Dokumenty rekrutacyjne do projektu (dostępne poniżej oraz na stronie: https://www.umcs.pl/pl/dokumenty-rekrutacyjne,19056.htm) należy przesłać skanem na adres: nauczyciel.power@poczta.umcs.lublin.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Biuro projektu „Nauczyciel na miarę XXI wieku”, ul. Czwartaków 15, 20-045 Lublin, pokój nr 7.

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowy - drugi nabór

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów formalnych - drugi nabór

Ankieta usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami - drugi nabór

Deklaracja uczestnictwa - drugi nabór

Formularz danych do SL - drugi nabór

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

    Aktualności

    Data dodania
    10 września 2020