Najlepsi zostają w Lublinie - stypendia dla studentów I roku szkół wyższych

UWAGA! Nabór wniosków do Programu stypendialnego Najlepsi zostają w Lublinie.

To już druga edycja realizowanego przez Gminę Lublin Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta - Najlepsi zostają w Lublinie.

Najlepsi zostają w Lublinie to program skierowany do studentów I roku szkół wyższych, którzy decydując się na podjęcie dalszej edukacji w Lublinie otrzymują wsparcie finansowe od miasta. W ubiegłym roku stypendia przyznano 27 osobom. Jego celem jest zachęcenie zdolnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju do kontynuowania nauki na lubelskich uczelniach wyższych oraz przeciwdziałanie odpływowi z terenu miasta Lublina, zdolnych młodych abiturientów, jak również wzmocnienie intelektualnej elity studenckiej w Lublinie.

Wnioski na rok akademicki 2016/2017 będą przyjmowane do 31 marca 2017 r. w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin ul. Narutowicza 37/39, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

 1. Ukończył w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, szkołę ponadgimnazjalną – bez względu na organ prowadzący szkołę
 2. Uzyskał tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju, organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad;
 3. Jest studentem pierwszego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na uczelni funkcjonującej na terenie Miasta Lublin w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, na uczelni funkcjonującej na terenie Miasta Lublin
 4. W terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył pierwszy semestr studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

Stypendia przyznane na rok akademicki 2016/2017 będą wypłacane w dwóch transzach:

 • w kwietniu 2017 r., za okres od października 2016 r. do lutego 2017 r.;
 • w październiku 2017 r., za okres od marca do czerwca 2017 r.

Informacje dotyczące programu, w tym Uchwała nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014 r., poz. 3889) oraz formularz wniosku o przyznanie stypendium w ramach programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin w wersji edytowalnej znajdują się na stronie:  http://www.lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/najlepsi-zostaja-w-lublinie-nabor-wnioskow-o-stypendium-do-31-marca,88,1082,1.html.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o stypendium mogą uzyskać dodatkowe informacje w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin w pokoju nr 114 i pod numerem tel. 81 466 39 82. 

  Aktualności

  Autor
  Urszula Kurzątkowska
  Data dodania
  16 marca 2017