Nabór na opiekunów praktyk studenckich

Informujemy, że w ramach projektu „Nauczyciel na miarę XXI wieku” prowadzimy nabór na opiekunów praktyk studenckich. Oferta jest skierowana do nauczycieli, pedagogów i psychologów.

Oferta dotyczy usługi pełnienia funkcji opiekuna praktyk w szkole dla maksymalnie 25 studentów/ek (3 grupy) studiów II stopnia, 1 roku, kierunków takich jak anglistyka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, odbywających praktyki psychologiczno-pedagogiczne (śródroczne) w placówkach szkolnych w ramach projektu „Nauczyciel na miarę XXI wieku”.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Rektorat piętro XII, pokój 1201 w terminie do dnia: 17.03.2020 r. do godz. 10:00.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z przygotowanym zamówieniem - szczegółowe informacje na stronie:

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk w szkole


Postępowanie prowadzone jest ramach projektu „Nauczyciel na miarę XXI wieku” nr POWR.03.01.00-00-KN19/18  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

    Aktualności

    Data dodania
    28 lutego 2020