Nabór na opiekuna praktyk

Informujemy, że w ramach projektu „Nauczyciel na miarę XXI wieku” prowadzimy nabór na opiekuna praktyk przedmiotowo-metodycznych na kierunkach studiów: filologia polska, hispanistyka, historia oraz lingwistyka stosowana.

Usługa dotyczy pełnienia funkcji opiekuna praktyk w szkole ponadpodstawowej dla studentów/ek studiów II stopnia na kierunkaach filologia polska, hispanistyka, historia oraz lingwistyka stosowana.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z przygotowanym zamówieniem - szczegółowe informacje na stronie:

Opiekun praktyk - filologia polska

Opiekun praktyk - hispanistyka

Opiekun praktyk - historia

Opiekun praktyk - lingwistyka stosowana


Postępowanie prowadzone jest ramach projektu „Nauczyciel na miarę XXI wieku” nr POWR.03.01.00-00-KN19/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

    Aktualności

    Data dodania
    12 maja 2020