Nabór kandydatów do Rady Młodych Naukowców do 31 maja

Do 31 maja 2017 r. trwa nabór kandydatów na członków Rady Młodych Naukowców VI kadencji, organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kandydatury można zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie MNiSW.

I. Członkiem Rady Młodych Naukowców może zostać osoba, która:

 1. nie ukończyła 35. roku życia;
 2. posiada znaczące osiągnięcia naukowe;
 3. cieszy się nieposzlakowaną opinią i przestrzega zasad etyki naukowej;
 4. korzysta z pełni praw publicznych;
 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

II. Zgłoszenie kandydata na członka Rady Młodych Naukowców powinno zawierać:

 1. list motywacyjny zawierający propozycje działań, które kandydat zamierza zrealizować jako członek Rady Młodych Naukowców, wraz z argumentacją.
 2. życiorys (ze szczególnym uwzględnieniem wykazu najważniejszych publikacji naukowych, opisu przebiegu kariery naukowej, wykazu najważniejszych osiągnięć, a także informacji o działalności społecznej i organizacyjnej);
 3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz dotyczące punktów I/4 i I/5.

Szczegółowe informacje o naborze na stronie MNiSW

  Aktualności

  Autor
  Urszula Kurzątkowska
  Data dodania
  26 maja 2017