MINIATURA 1, OPUS 13, PRELUDIUM 13 oraz TEAM - nabór wniosków

Informacja o aktualnie prowadzonych naborach wniosków na projekty badawcze finansowane ze źródeł krajowych.

MINIATURA 1 (NCN) - pojedyncze działania naukowe służące badaniom podstawowym. Celem konkursu jest wsparcie osób planujących ubieganie się o finansowanie projektów badawczych w pozostałych konkursach NCN. 

Nabór wniosków w systemie OSF w sposób ciągły w okresie od 4 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Realizującymi działanie naukowe mogą być osoby, które:

 • uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy lub pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia;
 • nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na przyznanie stypendiów doktorskich lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
 • w dniu złożenia wniosku są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Na realizację maksymalnie 12-miesięcznego działania będzie można uzyskać od 5 000 do 50 000 zł (bez możliwości finansowania wynagrodzeń, stypendiów, zakupu, modernizacji i wytworzenia aparatury i oprogramowania; koszty pośrednie nie więcej niż 10% kosztów bezpośrednich).

Z informacją można zapoznać się na stronie NCN pod adresem: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1.


OPUS 13 (NCN) - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Brak limitów finansowych i ograniczeń dot. etapu kariery naukowej kierownika projektu.

Z informacją można zapoznać się na stronie NCN pod adresem: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus13

PRELUDIUM 13 (NCN) - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Maksymalnie 60 tys. na każde 12 miesięcy projektu (maks. 36 miesięcy).

Z informacją można zapoznać się na stronie NCN pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium13


TEAM (FNP) - granty dla zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych.

Termin składania wniosków: do 20 czerwca 2017 r.

Szczegóły konkursu są dostępne pod linkiem: http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/


W przygotowaniu wniosków pomagają Pracownicy Zespołu ds. projektów badawczych krajowych (Biuro ds. Badań Naukowych):
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Beata Herbaczyńska-Stankevič, Paweł Mazurek 
Pokój 1303, tel. 81 537 51 22
Joanna Górka, Monika Kwiecień
Pokój 1302, tel. 81 537 51 16

  Aktualności

  Autor
  Urszula Kurzątkowska
  Data dodania
  26 maja 2017