Międzyuczelniane Naukowe Centrum Badawcze „Filioque”

Zarządzeniem nr 33/2017 Rektora UMCS z dnia 1 lipca 2017 r. zostało utworzone w pionie Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMCS Międzyuczelniane Naukowe Centrum Badawcze „Filioque”. Jest to efekt wspólnej inicjatywy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Olbrzymi przyrost materiałów, pozyskiwanych corocznie przede wszystkim w trakcie prac na grodzisku w Czermnie i rysujące się na ich podstawie nowe perspektywy i problemy badawcze, obejmujące swym zasięgiem obszar nie tylko naszego regionu, ale też całej Polski i Europy oraz dawnego Bizancjum, wykraczają dalece poza kadrowe możliwości badawcze pojedynczych jednostek. Intensyfikacja badań i konieczna ich jeszcze większa niż dotychczas interdyscyplinarność i umiędzynarodowienie, skłaniają do powołania międzyuczelnianej jednostki badawczej o większym potencjale kadrowym, nastawionej na pozyskiwanie środków zewnętrznych na badania i rozwijanie współpracy międzynarodowej.

Głównym zadaniem MNCB będzie prowadzenie, wspieranie i koordynowanie prac naukowych nad pograniczem polsko-ruskim we wczesnym średniowieczu. Priorytetowym obszarem badań są zespoły osadnicze w Czermnie, pow. Tomaszów Lubelski i Gródku, pow. Hrubieszów. Nie przewiduje się prowadzenia przez MNCB działalności dydaktycznej.

Link do Uchwały i Regulaminu MNCB "Filioque".

 

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    13 lipca 2017