Księga Pamiątkowa dla prof. dr. hab. Czesława Grzesiaka

15 września 2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia Księgi Pamiątkowej przygotowanej przez kolegów i przyjaciół dla Profesora Czesława Grzesiaka, wieloletniego pracownika Instytutu Filologii Romańskiej UMCS w Lublinie.

                                                                                                   Fot. Renata Jakubczuk

W uroczystości udział wzięli: prof. dr hab. Marian Harasimiuk, były Rektor UMCS, wraz z małżonką, dr Krystyną Harasimiuk, prof. dr hab. Alina Orłowska, Prorektor UMCS oraz byli Prorektorzy: prof. dr hab. Ryszard Szczygieł i prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz; prof. dr hab. Robert Litwiński, Dziekan Wydziału Humanistycznego oraz Prodziekani: prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska oraz prof. dr hab. Irmina Wawrzyczek. Wśród uczestników uroczystości byli także: prof. dr hab. Halina Sawecka, prof. dr hab. Henryk Kardela, prof. dr hab. Witold Kowalczyk, prof. dr hab. Petruta Spanu, prof. dr hab. Zbigniew Naliwajek i prof. dr hab. Maciej Abramowicz z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Paweł Matyaszewski i dr hab. Edyta Kociubińska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dr hab. Anita Staroń z Uniwersytetu Łódzkiego, dr Aleksandra Komandera i dr Andrzej Rabsztyn z Uniwersytetu Śląskiego, dr Małgorzata Kamecka z Uniwersytetu w Białymstoku. Obecni byli Przyjaciele i Koledzy Pana Profesora, Pracownicy i Współpracownicy z Instytutu Filologii Romańskiej, m. in. prof. dr hab. Maria Falska – Dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej, prof. dr hab. Marek Kęsik, dr hab. Elżbieta Bender, dr hab. Renata Bizek-Tatara, dr hab. Edyta Jabłonka, dr hab. Renata Jakubczuk, dr hab. Jolanta Rachwalska von Rejchwald. JM Rektor UMCS, Pan prof. dr hab. Stanisław Michałowski, nie mogąc przybyć osobiście, przekazał list gratulacyjny, który odczytała Pani Prodziekan prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska.

Uroczystość rozpoczęła Pani Prorektor UMCS, prof. dr hab. Alina Orłowska, która podkreśliła wyjątkową sumienność prof. Czesława Grzesiaka w wykonywaniu obowiązków służbowych (jedynie 14 dni nieobecności w ciągu 44 lat pracy!!!), Jego życzliwość i gotowość niesienia pomocy każdemu. Przypomniała, że drzwi Jego gabinetu były zawsze otwarte nie tylko dla kolegów, ale przede wszystkim dla studentów. Wyraziła również uznanie dla pracy naukowej i dydaktycznej prof. Czesława Grzesiaka, która może stanowić wzór dla kolejnych pokoleń pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów.

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z uroczystości w Galerii mediów.

Życiorys Profesora Czesława Grzesiaka

Prof. Czesław Grzesiak urodził się 3 kwietnia 1950 roku w Ligocie (powiat: Ostrów Wlkp., woj. wielkopolskie), w rodzinie robotniczo-chłopskiej, gdzie ukończył 7-klasową szkołę podstawową. W w latach 1964-1969 uczęszczał do Liceum Pedagogicznego w Krotoszynie, w którym w ciągu 5 lat nauki oraz licznych praktyk zdobył nie tylko wszechstronną wiedzę, ale również solidne przygotowanie pedagogiczno-wychowawcze i metodyczne, które w późniejszym okresie życia bardzo ułatwiło mu start i pracę w roli już nauczyciela akademickiego.

Po zdaniu matury w roku 1969 rozpoczął studia romanistyczne w UAM w Poznaniu. W czasie studiów, obok języka francuskiego, poznał jeszcze język hiszpański i portugalski oraz w zakresie 2-letnich lektoratów – język angielski, niemiecki i łaciński. Pracę magisterską nt. Données et fonctions de l’espace dans les romans de Michel Butor napisał pod kierunkiem dr Alberty Labudowej i w czerwcu 1974 zdał egzamin magisterski. Otrzymał dyplom z wynikiem bardzo dobrym oraz tytułem magistra filologii romańskiej.

Od 1 października 1974 roku związał się z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, podejmując pracę w Zakładzie Filologii Romańskiej w charakterze asystenta-stażysty. Będąc na stażu, zaliczył tzw. „pedagogizację”. W drugim roku pracy zdał egzamin z języka rumuńskiego oraz napisał dwa artykuły z zakresu typowo hiszpańskich gatunków literackich: Género chico i Zarzuela. Tym samym spełnił wszystkie wymogi i od października 1976 r. awansował na stanowisko starszego asystenta. W tym samym czasie zaczął również zbierać bibliografię oraz materiały do rozprawy doktorskiej. Bardzo przydatny okazał się w tym względzie 8-miesięczny pobyt na stypendium w Strasburgu (od 4.11.1979 do 4.07.1980 r.), podczas którego uczęszczał również na wykłady i seminaria dwóch profesorów: prof. Pierre’a Vernois (z dziedziny teatru) i François Mansuy (z dziedziny współczesnej powieści francuskiej). Rozprawę doktorską pt. Le thème de la fuite et de la quête dans le Nouveau Roman napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Falickiego. Jej publiczna obrona  odbyła się 9 czerwca 1982 roku. Od 1 lipca 1982 roku awansował na stanowisko adiunkta.

Po doktoracie Jego zainteresowania naukowe skupione były w dalszym ciągu na „nowej powieści francuskiej”. Równolegle interesował się metodyką nauczania języka i literatury francuskiej. W tym zakresie w roku akademickim 1986-1987 odbył 9-miesięczny staż naukowy w BELCU-u w Paryżu. Pobyt na tym stażu wykorzystał maksymalnie. W ramach stażu prowadził między innymi zajęcia z Denisem Bertrandem oraz wygłosił dwie prelekcje w ramach „atelier” semiotycznego; jest również współautorem książki EDAV-2 nt. zastosowania filmu video w nauczaniu języków obcych. Ponadto uczęszczał na seminarium semiotyczne Greimasa oraz na wykłady i seminarium prof. Pierre’a Brunela na Sorbonie ze współczesnej powieści francuskiej.

Rozprawę habilitacyjną pt. Les personnages-écrivains aux prises avec l’écriture dans l’œuvre romanesque de Robert Pinget (Lublin 2001, Wydawnictwo UMCS) ukończył w roku 2001. Kolokwium habilitacyjne odbyło się 16 maja 2001 roku, dzięki któremu uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa romańskiego. Od 1 maja 2005 r. pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego UMCS.

Dużą rolę rozwoju naukowym prof. Czesława Grzesiaka odegrał udział w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. W sumie, wziął udział w 28  konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. W Lublinie zorganizował trzy Międzynarodowe Konferencje Naukowe: w dniach 27-28 października 2003 r., nt. Statut et fonctions des domestiques dans les littératures romanes _ dla uczczenia 30-tej rocznicy powstania filologii romańskiej naUMCS, w dniach 26-28 października 2005 r. nt. Frères et/ou soeurs dans les littératures en langues romanes oraz 26-28 października 2011 r. nt. Personnes âgées dans la littérature française et francophone.

Prof. dr hab. Czesław Grzesiak jest cenionym recenzentem publikacji naukowych. Przygotował ponad 40 recenzji artykułów i opracowań, 14 recenzji monografii naukowych, 8 doktoratów i 8 habilitacji. Współpracował również z zagranicznymi czasopismami naukowymi jako członek komitetu redakcyjnego Romanica Olomoucensia z Czech czy rumuńskich Acta Iassyensia Comparationis. Był promotorem trzech rozpraw doktorskich: Renaty Bizek-Tatary, Anny Maziarczyk oraz Alicji Ślusarskiej oraz około stu prac magisterskich i licencjackich.

W zakresie działalności Lubelskiego Oddziału PTN wygłosił kilka odczytów z dziedziny literatury francuskiej – głównie dla nauczycieli języka francuskiego. Natomiast w ramach współpracy między zaprzyjaźnionymi uniwersytetami wyjeżdżał również z wykładami do ośrodków zagranicznych: w październiku 1985 roku wygłosił 3 wykłady dla pracowników i studentów romanistyki Uniwersytetu w Jassach w Rumunii, zaś w dniach 10-28 kwietnia 1994 roku prowadził wykłady i seminaria (w sumie 6) na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz jeden wykład dla studentów i pracowników całego Wydziału Humanistycznego w Uniwersytecie Nancy II we Francji. Ponownie do Nancy wrócił w roku 2002, gdzie w dniach 22-26 kwietnia miał cztery wykłady (na poziomie DEUG, licence i maîtrise). W roku akademickim 1993/94 pełnił funkcję kierownika Nauczycielskiego Kolegium Języka Francuskiego UMCS, doprowadzając do podpisania umowy o współpracy między UMCS a Szkołą Podstawową nr 6 w Lublinie w sprawie praktyk pedagogicznych dla studentów NKJF, zorganizowania pracowni komputerowej, nawiązania współpracy z Institut Universitaire de Formation des Maîtres w Maxéville we Francji, która przyczyniła się do wymiany grup studenckich.

Od 7 marca 2003 do 15 marca 2007 r. pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Filologii Romańskiej UMCS. Od 15 lutego 2004 r. do przejścia na emeryturę 30 września 2017 r. był kierownikiem Zakładu Literatur Romańskich.

Prof. dr hab. Czesław Grzesiak jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego oraz Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich (ATRP) „Plejada”. W latach: 1976, 1978, 1979, 1982, 1986 i 2004 za swą pracę został uhonorowany nagrodą rektorską (III i II stopnia). W październiku 1990 roku otrzymał srebrny krzyż zasługi. Natomiast w październiku 2005 r. został uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Z okazji przejścia na emeryturę prof. Czesława Grzesiaka, Jego Koledzy i Przyjaciele z wielu polskich i zagranicznych ośrodków naukowych przygotowali dedykowaną Mu Księgę Pamiątkową pt. Ami(e)s et amitié(s) dans les littératures en langues romanes (Przyjaźń i przyjaciele w literaturach języków romańskich) pod redakcją naukową Renaty Jakubczuk. Jak wielokrotnie podkreślano w czasie uroczystości, wybór tematyki Księgi nie był przypadkowy i doskonale oddaje charakter prof. Grzesiaka. Nie tylko koledzy romaniści, ale również pracownicy innych ośrodków wspominali życzliwość, otwarte serce, chęć niesienia pomocy, ogromną empatię i ciepło prof. Grzesiaka – Naszego Przyjaciela.

Drogi Profesorze - najserdeczniejsze życzenia zdrowia, uśmiechu na co dzień, radości oraz dużo czasu i wiele sił i energii na realizację marzeń. Ad multos annos!

(Tekst: dr hab. Renata Jakubczuk, Zakład Literatur Romańskich IFR UMCS)

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    5 października 2017