Konferencja naukowa: Cmentarz - dziedzictwo materialne i duchowe

Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Stowarzyszenie „Studnia Pamięci” serdecznie zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „Cmentarz – dziedzictwo materialne i duchowe”.

Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 października 2019 roku na Wydziale Humanistycznym UMCS, Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a.

Nawiązując do koncepcji Jacka Kolbuszewskiego cmentarza jako tekstu kultury, proponujemy szeroki namysł nad nekropoliami w aspekcie materialnego i niematerialnego dziedzictwa, a także w różnych kontekstach – historycznym, społecznym, i innych, przede wszystkim jednak w kontekście (między)kulturowym oraz z uwzględnieniem szans, jakie stwarza rozwój nowych technologii. Ważne jest dla nas, by zaprezentować wyniki najnowszych badań oraz wskazać nowe perspektywy badawcze.

Liczne publikacje monograficzne dotyczące poszczególnych cmentarzy, poświadczają niemalejące zainteresowanie nekropolami. Proponujemy zatem podjąć dyskusję na temat cmentarzy w szerszym gronie, uwzględniając kluczowe dla nauk humanistycznych kategorie, np. pamięci, tożsamości, inności, a także religijności.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dziedzin nauk (nie tylko) humanistycznych i społecznych: archeologów, historyków, historyków sztuki, antropologów, etnologów i kulturoznawców, filologów, filozofów, teologów, religioznawców, socjologów, pedagogów, przedstawicieli innych nauk, a także pasjonatów historii lokalnej oraz praktyków zaangażowanych w działalność na rzecz ochrony cmentarnego dziedzictwa.

Proponowana tematyka
- cmentarze w badaniach historycznych, genealogicznych, innych,
- cmentarze jako teksty kultury,
- wielokulturowy kontekst cmentarza,
- semantyka cmentarza,
- wierzenia i przesądy, praktyki, zwyczaje, obrzędy,
- komunikacja nie- i werbalna (onomastyka, epigrafika/inskrypcje, modlitwy, instrukcje),
- stan zachowania, konserwacja, ochrona, problemy i rozwiązania,
- estetyka cmentarza (np. problem kiczu),
- struktura i architektura (również architektura przestrzeni),
- (nie)pamięć o cmentarzach,
- cmentarz jako produkt turystyczny, nekroturystyka,
- nowe zjawiska (e-cmentarze, wykorzystanie nowych technologii, inne),
- inne cmentarze (symboliczne, zwierzęce, itp.).
Jesteśmy otwarci także na Państwa propozycje.

Język roboczy konferencji: język polski.

Harmonogram:

• do 15 maja 2019 r. – zgłoszenia przez formularz: https://tiny.pl/ttcnc
• do 31 maja 2019 r. – informacje o przyjęciu zgłoszenia
• do 30 czerwca 2019 r. – wnoszenie opłaty konferencyjnej
• do 15 listopada 2019 r. – przesyłanie artykułów na adres konferencji (cmentarzekonferencja@gmail.com)

Opłaty:

• Koszt udziału w konferencji wynosi 350 zł (250 zł – doktoranci).
• Numer konta, na który wnosić należy opłaty, podamy w późniejszym terminie.
• Prosimy o przesłanie na adres konferencji (cmentarzekonferencja@gmail.com) potwierdzenia wpłaty oraz danych do faktury.
• Opłata pokrywa organizację konferencji (materiały konferencyjne, przerwy kawowe, kolację, (opłatę przewodnika), a także publikację recenzowanej monografii. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu ani nie zapewniają noclegów. Służymy wskazówkami w celu ich zarezerwowania.

Imprezy towarzyszące:

• Spacer po cmentarzu przy ul. Lipowej lub po starym i nowym cmentarzu żydowskim;
• Wystawa fotografii „Z kamieni i ze słów” (koncepcja i przygotowanie wystawy: mgr Monika Tarajko; współpraca merytoryczna i część fotografii: dr hab. Andrzej Trzciński), hol przy sali obrad.

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodniczący – prof. dr hab. Jan Adamowski – UMCS, Instytut Kulturoznawstwa
Dr Teresa Klimowicz – UMCS, Instytut Kulturoznawstwa
Dr Jan Kutnik – Stowarzyszenie „Studnia Pamięci”
Dr Agata Rybińska – UMCS, Instytut Kulturoznawstwa
Dr Mariola Tymochowicz – UMCS, Instytut Kulturoznawstwa
Sekretarz – mgr Monika Tarajko – UMCS, Instytut Kulturoznawstwa

Kontakt w sprawie konferencji: cmentarzekonferencja@gmail.com

Zaproszenie i informacje o konferencji na plakacie:

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    29 kwietnia 2019