Konferencja: Działania na tekście

Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego IFP UMCS oraz Zakład Współczesnego Języka Polskiego IFP UWr serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowej

Działania na tekście

Lublin, 3-5 września 2014 r.

Edukacja polonistyczna zarówno na poziomie szkolnym, jak i uniwersyteckim, jest „tekstocentryczna”, jednak wiedza naukowa o tekstach jako jednostkach komunikacji językowej, ich strukturze, semantyce, a zwłaszcza pragmatyce, wciąż jest niewystarczająca w stosunku do wyzwań i potrzeb praktycznych. Dotyczy to głównie różnego typu działań na tekstach, które w edukacji szkolnej (zwłaszcza po przyjęciu w roku 2008 nowej podstawy programowej dla przedmiotu język polski) stanowią podstawę wymagań egzaminacyjnych na maturze. 

Działania na tekstach są operacjami, które składają się na kompetencję komunikacyjną użytkowników języka i obejmują: teksty werbalne – mówione i pisane; potoczne, artystyczne, urzędowe i naukowe; teksty literackie, teksty folkloru, prawnicze, sądownicze, historyczne, biblijne; teksty medialne; szeroko pojęte teksty kultury; teksty elektroniczne. Działania, choć pomijane w naukowych definicjach tekstu, zajmują ważne miejsce w potocznym myśleniu o tekście - mówi się o: analizowaniustreszczaniu tekstu, konspektowaniu, komentowaniu, objaśnianiu, interpretacji, indeksowaniu, parafrazie, robieniu planu, „nicowaniu”, robieniu wyciągu tekstu, porównywaniu, konfrontowaniu, przekładzie, poprawianiu, powtarzaniu, edycji, publikacji, rozpowszechnianiu tekstów poprzez druk, wydawaniu. Różne etapy pracy nad tekstem mają w polszczyźnie swoje nazwy: redakcja, adiustacja, korekta, skład, łamanie, kopiowanie.

Założeniem organizatorów konferencji jest skupienie uwagi na tekstach jako rzeczywistych narzędziach komunikacji, co wymaga podejścia integralnego, łączącego wiedzę literacką i kulturową z wiedzą i umiejętnościami językowymi i komunikacyjnymi. 

W ramach konferencji będą mieli okazję spotkać się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych: językoznawcy, literaturoznawcy (ogólnie: filolodzy), folkloryści, medioznawcy, antropolodzy i kulturoznawcy, dydaktycy i metodycy, a także wszyscy zainteresowani problemami tekstu i różnymi możliwościami działań na nim.

Komitet Organizacyjny
dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, prof. UMCS  (IFP UMCS)
dr Marta Nowosad-Bakalarczyk  (IFP UMCS)
dr Tomasz Piekot (IFP UWr)

Komitet Honorowyy
prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (IFP UMCS /IS PAN)
prof. Teresa Dobrzyńska (IBL PAN)
prof. Stanisław Gajda (UO)
prof. Ryszard Nycz (UJ)

Program konferencji

    Aktualności