Jubileusz prof. dr hab. Haliny Saweckiej

8 marca 2017 r. w Dworku Kościuszków w Ogrodzie Botanicznym UMCS odbyła się uroczystość Jubileuszu 60-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Pani prof. dr hab. Haliny Saweckiej z Instytutu Filologii Romańskiej UMCS.

W uroczystości wzięli udział: JM Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski oraz byli Rektorzy naszej Uczelni: prof. dr hab. Kazimierz Goebel, prof. dr hab. Marian Harasimiuk i prof. dr hab. Wiesław Kamiński; aktualni Prorektorzy: prof. dr hab. Urszula Bobryk i prof. dr hab. Alina Orłowska oraz byli Prorekorzy: prof. dr hab. Ryszard Szczygieł i prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz; Prodziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska oraz byli Dziekani: prof. dr hab. Stanisław Grabias, prof. dr hab. Henryk Gmiterek. Uczestnikami uroczystości byli także: prof. dr hab. Jerzy Żmudzki, prof. dr hab. Henryk Kardela, prof. dr hab. Maria Woźniakiewicz-Dziadosz, dr hab. Marek Sioma, prof. dr hab. Witold Wołowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz mgr Kazimierz Deryło – kierownik Ośrodka Alliance Française w Lublinie. Obecni byli Przyjaciele i Koledzy Pani Profesor, Pracownicy i Współpracownicy z Instytutu Filologii Romańskiej, m.in. prof. dr hab. Maria Falska – Dyrektor Instytut Filologii Romańskiej, prof. dr hab. Czesław Grzesiak, dr hab. Elżbieta Bender, dr hab. Renata Bizek-Tatara, dr hab. Renata Jakubczuk. Pan prof. dr hab. Robert Litwiński, Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS, nie mogąc przybyć osobiście, przekazał list gratulacyjny, który odczytała Pani Prodziekan prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska.

Uroczystość rozpoczął JM Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski, który wspomniał swoje osobiste spotkania z Panią prof. dr hab. Haliną Sawecką z czasów, kiedy pełniła Ona funkcję Prorektora UMCS. Następnie wymienił Jej najważniejsze zasługi na wielu polach działalności: naukowej, administracyjnej i współpracy międzynarodowej. Wyraził zadowolenie, że nasza Uczelnia ma tak wspaniałych i cenionych nauczycieli jak Jubilatka, którzy mogą stanowić wzór dla kolejnych pokoleń pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów.

Profesor Halina Sawecka urodziła się 4 marca 1935 roku w Lublinie, gdzie ukończyła szkołę powszechną i średnią, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, studiowała filozofię i filologię romańską na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1956 roku, po uzyskaniu tytułu magistra filologii romańskiej, rozpoczęła pracę naukowo-dydaktyczną na KUL-u, kontynuując jednocześnie rozpoczęte w 1954 roku studia filozoficzne. Po studiach w Instytucie Studiów Teatralnych na paryskiej Sorbonie, gdzie przebywała jako stypendystka rządu francuskiego, w 1963 roku obroniła rozprawę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Praca dotyczyła twórczości dramatycznej Gabriela Marcela. Od tej pory, czyli od 1963 roku, jest związana z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Początkowo wykładała literaturę powszechną na filologii polskiej i słowiańskiej, a następnie – od czasu utworzenia na UMCS kierunku filologii romańskiej w 1973 roku – literaturę francuską dla studentów tego kierunku. Prowadziła też zajęcia specjalizacyjne oraz magisterium z teatru francuskiego.

W 1980 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy,  zatytułowanej  Struktury pirandellowskie w teatrze francuskim w latach 1920-1950, za którą otrzymała nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki. W 1991 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał Jej tytuł profesora, a w 1999 roku została mianowana na stanowisko profesora zwyczajnego. Przez dwanaście lat (1981-1993) była kierownikiem Zakładu Filologii Romańskiej. W latach 1984-1987 Pani Profesor pełniła funkcję Prorektora ds. Studenckich UMCS. Była członkiem Senatu, a także szeregu komisji uniwersyteckich. W latach 1992-1995 była członiem Komisji Ekspertów Ministra Edukacji Narodowej.

Dwukrotnie, w 1986 i 1988 roku, prof. dr hab. Halina Sawecka uczestniczyła w pracach Narodowego Centrum Badań Naukowych (Centre National de Recherche Scientifique) w Paryżu oraz Uniwersytetu Paris IV Sorbonne – w ramach programu badawczego, zatytułowanego Twórczość teatralna i wiedza naukowa w Europie od Średniowiecza po nasze czasy, któremu patronowała Rada Europy. W latach 1987 i 1988 przebywała w Salzburgu jako „Gastprofessor” w Internazionales Forschugscentrum für Grandfragen der Wissenschaften, uczestnicząc w międzynarodowym projekcie badawczym na temat pojęcia zła w literaturze.

W roku akademickim 1988/89 wygrała konkurs na stanowisko profesora literatury francuskiej na Uniwersytecie Paris III Sorbonne Nouvelle. Prowadziła tam wykłady na temat wpływów antycznych i biblijnych w literaturze francuskiej XIX i XX wieku dla studentów ostatniego roku studiów magisterskich oraz z zakresu filozofii i teatru lat pięćdziesiątych XX wieku – dla doktorantów studiów DEA (Diplôme d’Études Approfondies). Kilkakrotnie prowadziła również wykłady dla słuchaczy Międzynarodowego Seminarium Doktoranckiego organizowanego przez Narodowe Centrum Badań Naukowych (Centre National de Recherche Scientifique) i paryski Uniwersytet Paris IV Sorbonne.

W 1992 roku została zaproszona przez Uniwersytet w Limoges jako profesor prowadzący seminarium o teatrze Ionesco dla uczestników tzw. agrégation. Wykłady prof. Haliny Saweckiej zostały docenione zarówno przez studentów, jak i władze Uczelni. W 1995 roku została tam ponownie zaproszona do prowadzenia podobnego seminarium, tym razem o teatrze Montherlanta.

Była wielokrotnie zapraszana do wygłaszania referatów lub serii wykładów przez liczne uniwersytety, instytuty i ośrodki badawcze, m.in. przez Uniwersytet w Atenach (Grecja), uniwersytety francuskie (Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, Nancy 2, Limoges, Perpignan, Arras, Uniwersytet Paul Sabatier w Tuluzie, Société Paul Claudel i Centre du Dialogue w Paryżu), Uniwersytet w Antwerpii i w Louvain la Neuve (Belgia), w Umea (Szwecja), Societa Nazionale Dante Alighieri (Włochy), Uniwersytet w Montrealu (Kanada).

W latach 1994-2005 pracowała również na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie wypromowała licznych magistrów i doktorów.

W latach 2007-2009 pełniła obowiązki Dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej UMCS.

Badania naukowe prof. dr hab. Haliny Saweckiej skupiały się wokół współczesnego teatru i dramatu francuskiego obszaru językowego, teorii i historii teatru i dramatu, a zwłaszcza aspektów struktury sztuki, języka teatralnego, relacji między dziełem dramatycznym i scenicznym. Innym polem badawczym była literatura porównawcza np. takich autorów jak: Chateaubriand i Brancati, Bourget i De Roberto, Baudelaire i Butor, Ghelderode i Arrabal, Shakespeare parodiowany przez Witkiewicza czy Gombrowicza. Profesor Halina Sawecka jest też uznaną specjalistką i znawcą teatru Luigi Pirandella i jego wpływów w teatrze europejskim. Z okazji jubileuszu oraz 80. rocznicy śmierci Pirandella, nakładem wydawnictwa UMCS ukazała się Jej rozprawa habilitacyjna poświęcona twórczości tego autora.

Pani Profesor Sawecka jest autorka szeregu przekładów literackich. Pod Jej redakcją i w Jej opracowaniu ukazało się polskie wydanie dramatów Paula Claudela (Paul Claudel, Wybór dramatów, Wyd. UMCS, Lublin 1998). Natomiast na język francuski przełożyła m.in. wybór pism filozoficznych Witkiewicza, który ukazał się nakładem szwajcarskiego wydawnictwa L’Âge d’Homme.

W czasie swojej wieloletniej pracy dydaktycznej Profesor Sawecka wypromowała 11 doktorów, była recenzentem szeregu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz wniosków o nadanie tytułu profesora. Dziewięciokrotnie była super-recenzentem z ramienia Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej.

Profesor Halina Sawecka aktywnie uczestniczyła w działalności wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, m.in: Centro Studi Pirandelliani, British Pirandello Society, Internazionale Organisation fürVolkskunst w Wiedniu, Société Internationale d’Histoire Comparée du Théâtre, de l’Opéra et du Ballet w Paryżu, Société Paul Claudel, Towarzystwa Naukowego KUL czy Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Za swoje zaangażowanie w działalność pedagogiczną uzyskała prestiżowe francuskie odznaczenie Palm Akademickich – przyznawane za wyjątkowe zasługi na rzecz promowania języka i kultury francuskiej przez Francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Została też odznaczona Medalem Uniwersytetu przez Uniwersytet w Limoges oraz Uniwersytet Paul Sabatier w Tuluzie. W Polsce otrzymała Złoty Krzyż Zasługi.

W trakcie uroczystości jubileuszowej wielokrotnie podkreślano zasługi Pani Profesor Haliny Saweckiej dla rozwoju Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a zwłaszcza lubelskiej romanistyki. Wśród kilku już pokoleń swoich wychowanków, prof. dr hab. Halina Sawecka cieszy się ogromnym autorytetem. Koledzy romaniści cenią Ją jako wspaniałego naukowca, osobę o wielkiej empatii, która potrafi doskonale łączyć ludzi proponując rozwiązania „ponad podziałami”. Jej wielka życzliwość, ciepło i wysoka kultura osobista sprawiły, że zarówno pracownicy naukowi, jak i liczne pokolenia studentów, darzą ją ogromną sympatią i szacunkiem.

Uroczystość uświetnił koncert zorganizowany przez panią Prorektor prof. dr hab. Urszulę Bobryk w podziękowaniu za wieloletnią opiekę, jaką sprawowała Pani profesor Halina Sawecka nad chórem akademickim. Było to wyrazem sympatii ze strony studentów Wydziału Artystycznego, którzy zaprezentowali własne kompozycje wokalne i instrumentalne.

Czcigodnej Jubilatce życzymy dużo zdrowia, radości na co dzień, spełniania kolejnych marzeń oraz dalszych sukcesów!

Opracowała: Renata Jakubczuk

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z Jubileuszu!

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    23 marca 2017