I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny „Etnolingwistyka – bilans dyscypliny: stan badań, metody i postulaty badawcze”

I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny „Etnolingwistyka – bilans dyscypliny: stan badań, metody i postulaty badawcze”

W dn. 20-24 czerwca 2021 r. w Lublinie odbył się I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny „Etnolingwistyka – bilans dyscypliny: stan badań, metody i postulaty badawcze”. Patronat nad tym ważnym wydarzeniem, mającym na celu wymianę myśli naukowej w gronie polskich oraz zagranicznych etnolingwistów, objął JM Rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski. Organizacji kongresu podjęli się naukowcy z Komisji Etnolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Komisji Etnolingwistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN, Instytutu Filologii Polskiej UMCS, Instytutu Neofilologii UMCS, Instytutu Slawistyki PAN i Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Komitet organizacyjny kongresu liczył 8 osób: prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, przewodnicząca (Instytut Filologii Polskiej UMCS), dr hab. Joanna Szadura, sekretarz (Instytut Filologii Polskiej UMCS), dr hab. Marta Nowosad-Bakalarczyk (Instytut Filologii Polskiej UMCS), dr hab. Ewa Białek (Instytut Neofilologii UMCS), dr hab. Adam Głaz, prof. UMCS (Instytut Neofilologii UMCS), dr hab. Przemysław Łozowski, prof. UMCS (Instytut Neofilologii UMCS), dr Dorota Pazio-Wlazłowska (Instytut Slawistyki PAN), dr hab. Beata Żywicka (PWSW w Przemyślu). W skład Komitetu honorowego weszli profesorowie z Polski oraz zagranicy: z Australii, Belgii, Białorusi, Czech, Rosji oraz Ukrainy: prof. Anna Wierzbicka, dr h.c. UMCS (Uniwersytet w Canberra), dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS prof. dr hab. Robert Litwiński, dyrektor IFP UMCS prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, dyrektor IS PAN prof. dr hab. Anna Zielińska (Warszawa), a także: dr hab. Dejan Ajdačić, prof. UG (Uniwersytet Gdański), prof. Nikolaj Antropov (Białoruska Akademia Nauk), prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (IFP UMCS, Lublin / PAU, Kraków), prof. Elena Berezovič (Uniwersytet w Jekaterynburgu), prof. Pavlo Hrycenko (Ukraińska Akademia Nauk), prof. Galina Javorska (Uniwersytet w Kijowie), prof. Svetlana Tolstaja (Rosyjska Akademia Nauk), prof. Irena Vaňková  (Uniwersytet Karola w Pradze), prof. Aleksey Yudin (Uniwersytet w Gent). Organizację kongresu dofinansowano ze środków grantu Ministerstwa Edukacji i Nauki (moduł „Doskonała Nauka”), kierownik projektu: prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska. 

Udział w konferencji zgłosiło 121 referentów z 16 krajów: Australii, Austrii, Belgii, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Francji, Hiszpanii, Litwy, Macedonii, Polski, Rosji, Serbii, Słowacji i Ukrainy. W związku z sytuacją epidemiczną obrady miały charakter hybrydowy. Obrady stacjonarne, w których wzięli udział moderatorzy z Lublina, odbyły się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Z kolei obrady plenarne transmitowano na żywo za pośrednictwem mediów społecznościowych. Kompleksową obsługą techniczną spotkania zajęło się LCK. Uczestnicy kongresu oraz pozostali moderatorzy z Polski i zagranicy łączyli się za pośrednictwem platformy ZOOM.

Zgodnie z założeniem inicjatora i głównego organizatora kongresu, prof. dr hab. Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej, I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny
był okazją do prezentacji różnych szkół i badań etnolingwistycznych oraz indywidualnych projektów badawczych poświęconych relacji między językiem a kulturą. Prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, otwierając kongres, podkreśliła ważność tego spotkania dla rozwoju oraz transferu myśli etnolingwistycznej w skali słowiańskiej, europejskiej oraz ponadeuropejskiej. Rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski  docenił rangę wydarzenia oraz trud organizacyjny lubelskich naukowców, podkreślił także wkład profesora Jerzego Bartmińskiego w zaszczepianie pasji etnolingwistycznej. Na sprawne budowanie zespołów badawczych przez założyciela lubelskiej szkoły etnolingwistycznej zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu dziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Robert Litwiński, który odnotował zarazem międzynarodowy wymiar kongresu oraz rozmach wielotorowych działań prowadzonych przez prof. dr hab. Stanisławę Niebrzegowską-Bartmińską oraz prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego. Wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska, prof. UMCS, zauważyła, że kongres to wydarzenie naukowe, które będzie wytyczało nowe ścieżki i nowe kierunki badań. Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN prof. dr hab. Anna Zielińska określiła kongres mianem nowego otwarcia etnolingwistyki.

Obrady plenarne, które odbyły się 20, 21, 22 oraz 24 czerwca, poświęcono następującym tematom: Pojęcia, metody, granice etnolingwistyki; Etnolingwistyka w krajach słowiańskich; Etnolingwistyka w krajach słowiańskich i bałtyckich; Problemy geografii lingwistycznej; Pamięć i niepamięć w języku i kulturze; Perspektywy etnolingwistyki; Prezentacja leksykonów, słowników i baz danych. Wykłady inaugurujące kongres wygłosili: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, prof. Svetlana Tolstaja (Moskwa), prof. Anna Wierzbicka (Canberra), prof. Galina Javorska (Kijów) oraz prof. Nina Mečkovskaja (Mińsk). Referat prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego został poświęcony lokalnemu, narodowemu oraz transnarodowemu wymiarowi etnolingwistyki. Referat prof. dr hab. Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej wygłoszony w sekcji pt. Etnolingwistyka w krajach słowiańskich dotyczył lubelskiej etnolingwistyki kognitywnej. Ostatniego dnia uczestnicy kongresu wysłuchali wykładu prof. Jamesa W. Underhilla (Rouen, Francja), prof. Aleksandra Bogomolova (Kijów) oraz dr. hab. Przemysława Łozowskiego, prof. UMCS. Obrady plenarne zamknęły wystąpienia prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego, dr Doroty Pazio-Wlazłowskiej oraz dr hab. Beaty Żywickiej poświęcone projektowi Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów stan obecny i perspektywy kontynuacji. Historię pionierskiego projektu lubelskich etnolingwistów pt. Słownik stereotypów i symboli ludowych przybliżyła dr Katarzyna Prorok (Pracownia Etnolingwistyczna IFP UMCS), zaś bazę Folbas mającą zastosowanie we współczesnych badaniach etnolingwistycznych omówiły dr Anna Kaczan (Pracownia Etnolingwistyczna IFP UMCS) i dr hab. Joanna Szadura (IFP UMCS).

Obrady kongresu toczyły się w 19 sekcjach, m.in. Etnolingwistyka a gramatyka; Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów; Konceptosfera rodziny; Wartości i ich hierarchie; Pogranicza etnolingwistyki i tradycje etnolingwistyczne w Polsce; Od danych językowych do danych niewerbalnych, Stereotypy i koncepty językowo-kulturowe. W ramach kongresu odbyło się też posiedzenie Komisji Etnolingwistycznej przy MKS, a jeden z wieczorów uświetnił koncert zespołu Orkiestra św. Mikołaja (ACKiM Chatka Żaka).

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, poza gronem organizatorów, licznie reprezentowali także inni prelegenci z Instytutu Filologii Polskiej, Instytutu Neofilologii, Instytutu Nauk o Kulturze, Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach: prof. dr hab. Jan Adamowski, dr hab. Dorota Filar, prof. UMCS, dr Anna Kaczan, dr hab. Jadwiga Kozłowska-Doda, dr Monika Łaszkiewicz, dr Agnieszka Mierzwińska-Hajnos, prof. dr hab. Anna Pajdzińska, prof. dr hab. Halina Pelc, dr hab. Dorota Piekarczyk, prof. UMCS, dr Katarzyna Prorok, dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS, dr hab. Petar Sotirow, prof. UMCS, dr Sebastian Wasiuta, dr hab. Marta Wójcicka, prof. UMCS.

Na zakończenie I Międzynarodowego Kongresu Etnolingwistycznego prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska wyraziła wdzięczność członkom Komitetu organizacyjnego za współpracę. Podziękowania skierowała także pod adresem włączonych w działania studentów i doktorantów (członków Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów, opiekun dr hab. Joanna Szadura, i Studenckiego Koła Naukowego Rusycystów, opiekun dr hab. Ewa Białek) oraz wszystkich uczestników kongresu, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w spotkaniu etnolingwistów. W podsumowaniu I Międzynarodowego Kongresu Etnolingwistycznego prof. dr hab. Jerzy Bartmiński podkreślił, że zespół badaczy etnolingwistów nie tylko prowadzi wspólne badania, ale też tworzy swego rodzaju wspólnotę naukową. Najlepszym świadectwem pozytywnego odbioru wydarzenia, jego rozmachu oraz poczucia wspólnotowości są liczne podziękowania uczestników kongresu przesyłane za pomocą czatu w aplikacji ZOOM, które na zakończenie odczytała prof. dr hab. Anna Tyrpa, m.in.: Дякую за цей конгрес і за свято науки і спілкування!, Thanks very much to the organizers and everyone. It was a great event in all senses!, Огромноеспасибозавстречу, интереснейшиедоклады, самоотверженностьорганизаторовинастоящийпраздникэтнолингвистики!, Ogromne podziękowania i słowa najwyższego uznania za to niezwykłe i wspaniałe spotkanie. Wielkie podziękowania należą się oczywiście Profesorowi Jerzemu Bartmińskiemu, który nas zjednoczył w rodzinny krąg etnolingwistów.

dr hab. Ewa Białek
Instytut Neofilologii UMCS, członek Komitetu organizacyjnego

Linki do informacji o kongresie oraz transmisji obrad plenarnych i fotorelacji: 
https://www.facebook.com/MKELublin,

https://www.umcs.pl/pl/kongres-etnolingwistyczny-2021,18503.htm

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    1 lipca 2021