Edukacja polonistyczna – zaproszenie na konferencję IFP UMCS

Pracownicy Zakładu Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych
oraz władze Instytutu Filologii Polskiej
i Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie
serdecznie zapraszają
do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowo-dydaktycznej, zatytułowanej

EDUKACJA POLONISTYCZNA − METAMORFOZY,

która odbędzie się w dniach 26-27 września 2016 r. w Lublinie.

Organizatorzy mają nadzieję, że proponowana konferencja stanie się przestrzenią debaty literaturoznawców, językoznawców, historyków, kulturoznawców, medioznawców, logopedów, pedagogów, dydaktyków, socjologów, psychologów.

Przedstawicieli wymienionych (ale także i innych) dyscyplin naukowych Organizatorzy chcą zainteresować kategorią ‘zmienności’ nieustannie wpływającą na kształt edukacji polonistycznej; zakładają, że zderzenie odmiennych perspektyw badawczych przyniesie cenne, wieloaspektowe spojrzenie na kwestię przeobrażeń, jakie dokonywały się i nadal zachodzą w nauczaniu języka polskiego.

Przedmiotem refleksji proponują uczynić m.in. takie zagadnienia, jak:

 • istota i charakter zmian w edukacji polonistycznej – perspektywa diachroniczna i synchroniczna; zmiana a kontynuacja;
 • spory o edukację na zjazdach i kongresach polonistycznych;
 • przyczyny, przebieg, negatywne i pozytywne skutki dokonujących się przeobrażeń;
 • metamorfozy treści programowych; zapowiedź zmian strukturalnych;
 • nowe zjawiska/tendencje w kulturze, literaturze i sztuce oraz ich wpływ na szkolną polonistykę;
 • komunikacja międzykulturowa a zmiany językowe;
 • edukacja polonistyczna wobec wyzwań współczesności (asymilacja, integracja, wielokulturowość, globalizacja, mediatyzacja rzeczywistości, tolerancja itp.);
 • metamorfozy w relacji nauczyciel – uczeń; język komunikacji lekcyjnej;
 • przesunięcia aksjologiczne i relatywizacja wartości – konsekwencje;
 • wpływy zewnętrze (medialne, polityczne, środowiskowe) na sposób organizacji dyskursu szkolnego, w tym: polonistycznego;
 • edukacja spersonalizowana a wymagania współczesnej szkoły (tutoring, mentoring itp.)
 • wpływ rozwoju wiedzy i badań naukowych na edukację polonistyczną – realia a postulaty;
 • cyberkultura i technologia – czynniki determinujące rozwój edukacji.

Zgłoszenia uczestnictwa (formularz zgłoszenia znajduje się w załączniku) wraz z tytułami referatów i streszczeniem (100-150 słów) należy przesłać do 30 kwietnia 2016 roku pocztą elektroniczną na adres: zep.umcs@wp.pl.

Opłata wynosi 450 zł i obejmuje uroczystą kolację, materiały konferencyjne oraz druk monografii, w której zgromadzone zostaną pozytywnie zrecenzowane referaty (przewidywany termin ukończenia procesu wydawniczego to III–IV kwartał 2017 r.).

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w proponowanym spotkaniu naukowym.

Szczegółowe informacje zostaną podane w kolejnym komunikacie.

Organizatorzy konferencji:

prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
dr hab. Leszek Tymiakin, prof. nadzw.
dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska
dr hab. Iwona Morawska
dr Małgorzata Potent-Ambroziewicz
dr Beata Jarosz (sekretarz)
mgr Paulina Mucha (sekretarz)

  Aktualności