Student UMCS laureatem VIII konkursu o Diamentowy Grant!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że student Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS, Maciej Wodziński został laureatem konkursu o Diamentowy Grant 2019, który jest przeznaczony dla wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i mających wyróżniający się dorobek naukowy.

Sam autor tak opisuje swój projekt badawczy:

„Planując projekt, bardzo zależało mi na tym (i temu zresztą poświęcam lwią część mojego wolnego czasu), żeby miał on wartość nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim, żeby zastosować filozofię do rozwiązywania jakiegoś ważnego praktycznego, społecznego problemu. Aby pokazać, że - mimo obiegowej opinii - nie jest to dyscyplina oderwana od życia codziennego. 

Temat projektu to Stereotypy społeczne i ograniczenia wiedzy eksperckiej na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. W ramach badań będę sprawdzał, jakie funkcjonują dziś w społeczeństwie stereotypy, „mity” i przesądy - mówiąc inaczej: nierzetelne informacje na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. To, jak postrzegamy osoby z ASD i jaki ten obraz ma wpływ na ich życie. To będzie „teoretyczna” część projektu. Ważną częścią tego etapu projektu będzie też zbadanie mechanizmów, jakie prowadzą do powstania takich „fałszywych przekonań”. Następnie, w drugiej fazie badań, chcę sprawdzić, w jaki sposób te pojawiające się stereotypy przekładają się na wiedzę i pracę ekspertów - głównie biegłych sądowych i lekarzy orzeczników. Czy mają one wpływ na opinie jakie wydają te grupy zawodowe.

Z przekazów medialnych - i własnego doświadczenia (sam mam dwójkę dzieci z diagnozą autyzmu) - wiem, że wiele opinii wydawanych w sprawach dotyczących osób z ASD jest niestety obarczonych błędami wynikającymi z nieznajomości specyfiki tego zaburzenia. Mam więc nadzieję, że moje badania przyczynią się w pozytywny sposób do poprawy tej sytuacji. W ramach projektu powstanie również szereg materiałów informacyjnych opartych na wynikach badań, skierowanych zarówno do profesjonalistów, jak i osób, które nie mają wiedzy eksperckiej. Wydaje mi się też, że projekt ten dobrze wpisuje się w planowane na szczeblu rządowym, gruntowne zmiany w systemie i zasadach doboru biegłych sądowych do konkretnych spraw i przypadków - z czym, jak wiadomo, mamy dziś problem w wielu dziedzinach”.

Gratulujemy, życząc dalszych sukcesów i owocnych badań!

    Aktualności

    Data dodania
    9 lipca 2019