L edycja Uniwersyteckich Wykładów Otwartych

Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ogłasza L edycję Uniwersyteckich Wykładów Otwartych w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.

Program wykładów prowadzonych na WFiS

Prof. dr hab. Bohdan Dziemidok (Wydział Filozofii i Socjologii)
„Filozofia i sztuka życia” – 15 godz. (1 pkt. ECTS)
każdy wtorek (począwszy od 4 października 2016 r.)
godzina 16.20 – 17.05 – Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
„The Philosophy and the Art of Life”
Limit 186


Prof. dr hab. Leszek Kopciuch (Wydział Filozofii i Socjologii)
„Człowiek i wartości” – 30 godz. (2 pkt. ECTS)
każda środa (począwszy od 5 października 2016 r.)
godzina 16.00 – 17.50 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
„The Human Being and Values”
Limit 186


Prof. dr hab. Urszula Kusio (Wydział Filozofii i Socjologii)
„Inny zawsze Obcy. Jednostka wobec konfliktów międzykulturowych” – 15 godz. (1 pkt. ECTS)

każdy czwartek (począwszy od 13 października 2016 r.)
godzina 16.20 – 17.50 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
„The Other as the Eternal Stranger. An Individual and Intercultural Conflicts”
Limit 186


Dr Michał Nowakowski (Wydział Filozofii i Socjologii)
„Społeczeństwo terapeutyczne: kto i dlaczego wpędza nas w obsesję na punkcie zdrowia?” – 30 godz. (2 pkt. ECTS)
każda środa (począwszy od 5 października 2016 r.)
godzina 18.00 – 19.30 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
„Therapeutic society: who and why makes us obsessed with health?”
Limit 186


Dr hab. Andrzej Kapusta (Wydział Filozofii i Socjologii)
„Antropologia doświadczenia z perspektywy zdrowia i choroby psychicznej” – 15 godz. (1 pkt. ECTS)
wtorek 29 listopada 2016 r. godzina 10.00 – 18.30 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
środa 30 listopada 2016 r. godzina 9.30 – 16.30 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
„The Anthropology of experience from the perspective of health and mental illness”
Limit 70
Warunkiem zaliczenia Wykładu ogólnouniwersyteckiego (2016/17) „Antropologia doświadczenia z perspektywy zdrowia i choroby psychicznej" jest:

 • uczestnictwo w wykładach i panelach Otwartego Seminarium Filozoficzno-Psychiatrycznego w dniach 29 i 30 listopada 2016 (listy obecności),
 • udział w co najmniej jednym warsztacie oferowanym w ramach Seminarium (zapisy internetowe, lista obecności),
 • przygotowanie krótkiej pracy pisemnej związanej z wydarzeniem.

Dodatkowo, dla ambitnych studentów:

 • zaangażowanie w aktywność społeczną zaproponowaną przez organizatorów wydarzenia,
 • uczestnictwo w działaniach Przyjaznego Uniwersytetu (udział w PsychoKinie, współpraca ze Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych, współpraca z Urzędem Miasta itp.),

Kontakt w sprawie szczegółowych informacji: przyjazny.uniwersytet@tlen.pl
Więcej informacji o Seminarium:
WWW: http://www.umcs.pl/pl/przyjazny-uniwersytet,8041.htm
WWW: http://filozofiaipsychiat.wix.com/iiiosfp
Facebook:
https://www.facebook.com/PrzyjaznyUniwersytet
https://www.facebook.com/otwarteseminariafilozoficznopsychiatryczne/ https://www.facebook.com/SekcjaPraktykiFilozoficznej

Pełny wykaz wykładów

Wykaz wykładów ogólnouniwersyteckich został opublikowany w zakładce: Student / Kształcenie / Wykłady ogólnouniwersyteckie.

Zapisy

Studenci, którzy chcą otrzymać punkty ECTS za uczestnictwo w wykładach ogólnouniwersyteckich, muszą zarejestrować się na nie w systemie USOSweb. Jeżeli w planie danego etapu studiów nie znajduje się wykład ogólnouniwersytecki, rejestracja nie jest konieczna.

Należy zapisać się na dokładnie taką liczbę przedmiotów, jaka jest potrzebna do zdobycia wymaganych punktów ECTS na danym kierunku studiów. Osoby, które zapiszą się na większą liczbę przedmiotów, w momencie zakończenia rejestracji będą zobowiązane do uiszczenia opłaty za udział w wykładach poza limitem przewidzianym przez program studiów.

Istnieje możliwość uczestnictwa w wykładach ogólnouniwersyteckich bez ponoszenia opłat (bez rejestracji w systemie USOSweb, punkty ECTS nie są naliczane).

Rejestracja będzie możliwa od 30 września 2016 r. od godz. 8.00.

Link do zapisów w systemie USOSweb

  Aktualności

  Data dodania
  3 października 2016