Kryzys jako kategoria filozoficzna

Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do udziału w konferencji "Kryzys jako pojęcie i kategoria filozoficzna".

english version

Konferencja międzynarodowa, formuła online (Zoom)

Program konferencji - plik PDF

Przebieg konferencji do zobaczenia na kanale Yt Instytut Filozofii UMCS

Dołącz do spotkania Zoom / Join Zoom meeting

Identyfikator spotkania / Meeting IP: 882 6864 8608

Terminy:

 • Przyjmowanie zgłoszeń: do 12 listopada 2022 (wymagany abstrakt po polsku lub po angielsku, dokładniejsza informacja poniżej)
 • Informacja o kwalifikacji zgłoszeń: 15 listopada 2022 (wiadomość przesłana na podany e-mail)
 • Termin konferencji: 22 listopada 2022

Organizatorzy konferencji:

Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej w Instytutucie Filozofii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:

 • dr hab. Tomasz Stefaniuk
 • dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS
 • dr Grzegorz Bednarczyk
 • dr Dorota Tymura
 • dr Damian Winczewski

Języki konferencji:

Polski i angielski (oddzielne sekcje dla wystąpień w języku polskim, oddzielne dla wystąpień w języku angielskim).

Publikacja pokonferencyjna:

Publikacje w języku polskim i angielskim: artykuły pokonferencyjne mogą być składane do pisma „Kultura i Wartości”.

Obszary badawcze:

 • Filozofia europejska
 • Filozofia pozaeuropejska
 • Historia filozofii
 • Aksjologia, etyka, estetyka
 • Filozofia społeczna, filozofia polityczna
 • Nauki o kulturze
 • Nauki o języku
 • Nauki o religii

Opis i cele badawcze konferencji:

„Kryzys” to słowo, które w ostatnich latach niezwykle często pojawia się w dyskursie publicznym - do tego stopnia, że określenie to stało się czymś już być może banalnym; czymś, na co nie zwracamy szczególnej uwagi, czytając lub oglądając wiadomości; czymś, do czego w znacznej mierze zdążyliśmy się już przyzwyczaić.

W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z co najmniej kilkoma kryzysami o wymiarze globalnym, jak kryzys finansowy 2007-2008, kryzys związany z pandemią, czy też kryzys w stosunkach międzynarodowych, którego momentem szczególnym stała się wojna na Ukrainie. Były i są to jednak kryzysy (finansowe, ekonomiczne czy polityczne), które trudno określić jako istotne z filozoficznego punktu widzenia. W perspektywie filozoficznej można tutaj, co najwyżej, stwierdzić (odnosząc się do nich w możliwie najbardziej ogólny sposób), że zagrażają one życiu i dobrostanowi człowieka, być może nawet całej ludzkości - i niewiele więcej. Można jednak wspomnieć także o kryzysach innego rodzaju, takich na przykład jak kryzys wartości, kryzys kultury, kryzys dotyczący postaw i wzorców moralnych, kryzysy związane z tożsamością (ludzi czy też, niekiedy, całych wspólnot), czy też kryzys tradycyjnie pojmowanych więzi społecznych. Słowo „kryzys”, naszym zdaniem, to nie tylko jeden z najistotniejszych, choć także budzących wiele kontrowersji terminów używanych we współczesnej humanistyce, lecz również pewna kategoria określająca rzeczywistość i czasy, w których żyjemy, a ponadto określająca samego człowieka.

Jako organizatorzy pragniemy wyjaśnić istotę pojęcia „kryzys”, zwracając uwagę zarówno na jego aspekt przedmiotowy (czym jest kryzys i w jakich formach się przejawia), jak i na aspekt podmiotowy (doświadczanie kryzysu, świadomość kryzysu, próby radzenia sobie z kryzysem).

Do udziału w konferencji zapraszamy prelegentów reprezentujących różne miejsca, różne ośrodki akademickie, a także różne doświadczenia kulturowe, pragnących zbadać kryzys jako jedno z kluczowych pojęć i kategorii, wobec którego nie można przejść obojętnie w dzisiejszych czasach.

Zachęcamy do stosowania metodologii transdyscyplinarnej, wierząc, że dyskusja i wynikające z niej publikacje pokonferencyjne, przekraczając granice tematyczne, poszerzą perspektywę badawczą, włączając w to różne podejścia w dialogu ze sobą, a niekiedy również w opozycji do siebie.

Sugerowane obszary zainteresowania mogą obejmować między innymi:

 • pojęcie kryzysu w filozofii i humanistyce zachodniej
 • kryzys w ujęciu filozofii pozaeuropejskiej
 • kryzys wartości (kryzys wartości czy też kryzys w rozpoznawaniu wartości?)
 • kryzysy związane ze wspólnotą, czy też ze wspólnotowością
 • kryzys w ujęciu nauk o kulturze
 • kryzys w filozofii politycznej
 • kryzys tożsamości (w ujęciu psychologicznym bądź też pojmowany dosłownie)
 • kryzys w ujęciu nauk o języku
 • kryzys człowieczeństwa a kryzys duchowości (kryzys religijności, też czy może raczej kryzys duchowości w społeczeństwie ponowoczesnym?)
 • kultura w kryzysie
 • studia przypadków lub też studia porównawcze momentów historycznych ogólnie określanych jako „kryzys cywilizacji”
 • kryzys jako metafora

Zgłoszenia:

Prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres e-mail: tomasz.stefaniuk@mail.umcs.pl, do dnia 12 listopada.

Formularz zgłoszeniowy - link

Prosimy u załączenie do wysyłanego e-maila streszczenia zawierającego 500 słów wraz ze 150-słowową biografią, wraz z imieniem i nazwiskiem oraz przynależnością instytucjonalną. Zgłoszenia dotyczące wystąpień w języku angielskim powinny być przygotowane w tymże języku (streszczenie wystąpienia + biografia).

Informacja o zaakceptowaniu lub niezaakceptowaniu wniosku zostanie przekazana drogą e-mailową, na podany adres, do dnia 15 listopada 2022.

W związku z uczestniczeniem w konferencji nie są przewidywane żadne opłaty.

Kontakt z organizatorami:

tomasz.stefaniuk@mail.umcs.pl

Crisis as a Philosophical Category

Conference program - PDF file

Join Zoom meeting

Meeting IP: 882 6864 8608

An international academic conference, online (Zoom)

Deadlines:

 • Acceptance of applications: by November 12, 2022 (abstract required in Polish or English, more detailed information below)
 • Information on the qualification of applications: November 15, 2022 (message sent to the e-mail address provided)
 • Conference date: November 22-23, 2022

Conference organizers:

Department of History of Philosophy and Comparative Philosophy, Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin:

 • dr hab. Tomasz Stefaniuk
 • dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS
 • dr. Grzegorz Bednarczyk
 • dr. Dorota Tymura
 • dr. Damian Winczewski

Post-conference publication

Publication in English or Polish: Post-conference papers may be submitted to the journal "Kultura i Wartości” (“Culture and Values").

Description and research goals of the conference:

"Crisis" is a word that has appeared in public discourse very often in recent years - to such an extent that the term has become perhaps something banal; something we do not pay particular attention to when reading or watching the news; something to which we are largely used to.

In recent years, we have dealt with at least a few global crises, such as the financial crisis of 2007-2008, the crisis related to the pandemic, or the crisis in international relations, the special moment of which is the war in Ukraine. However, there have been and are crises (financial, economic or political) that are difficult to define as philosophically significant. From a philosophical perspective, one can at best say (referring to them in the most general way possible) that they threaten the life and well-being of man, perhaps even all mankind - and not much else. However, we can also mention crises of a different kind, such as a crisis of values, a crisis of culture, a crisis of attitudes and moral patterns, crises related to identity (of people or, sometimes, even of entire communities), or a crisis of traditionally understood social relations. This means, in our opinion, that the word "crisis" is not only one of the most important, though also controversial terms used in contemporary humanities, but also a certain category that defines the reality and times in which we live, defining the man himself as well.

As organizers, we would like to explain the essence of the concept of crisis, paying attention both to its objective aspect (what the crisis is and in what forms it manifests itself) and the subjective aspect (experiencing crisis, awareness of the crisis, attempts to deal with the crisis).

We invite speakers representing various places, various academic centers, as well as various cultural experiences, who wish to examine the crisis as one of the key philosophical concepts and categories that cannot be ignored nowadays, to participate in the conference.

We encourage the use of the transdisciplinary methodology, believing that the discussion and the resulting papers, crossing thematic boundaries, will broaden the research perspective, including different approaches in dialogue with each other, and sometimes also in opposition to each other.

Suggested areas of interest may include, but are not limited to:

 • the concept of crisis in Western philosophy and humanities
 • crisis in non-European philosophies
 • crisis of values ​​(a crisis of values, or rather a crisis in recognizing values?)
 • crises related to the community or communities
 • crisis in terms of cultural sciences
 • crisis in political philosophy
 • identity crisis (in psychological terms or taken literally)
 • crisis in terms of language studies
 • the crisis of spirituality and/or the crisis of religiosity
 • culture(s) in crisis
 • case studies or comparative studies of historical moments generally referred to as "crisis of civilization"
 • crisis as a metaphor; the functions of the metaphor

Submissions:

Please send your applications to the following e-mail address: tomasz.stefaniuk@mail.umcs.pl, by 12 November.

Application form - link

Please attach to the e-mail sent a summary of 500 words along with a 150-word biography with your name and institutional affiliation. Applications for speeches in English should be prepared in that language (abstract of the speech + biography).

Information on accepting or not accepting the application will be sent by e-mail to the address provided by November 15, 2022.

There are no fees for participating in the conference.

Contact with the organizers:

tomasz.stefaniuk@mail.umcs.pl

Patronat medialny:

related 

  Aktualności

  Data dodania
  21 listopada 2022