II edycja konkursu o Nagrodę im. Anieli hrabiny Potulickiej

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła ustanowił Nagrodę im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu. Wysokość nagrody to 15 000 zł. Do nagrody mogą być zgłaszane monografie i wydawnictwa zbiorowe zawierające nowatorskie ustalenia z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych i humanistycznych opublikowane w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania nagrody.

Kandydatami do nagrody mogą być osoby, które nie ukończyły 35 roku życia w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody. Prawo zgłaszania kandydatur do nagrody przysługuje, osobom fizycznym oraz członkom instytucji z kraju i zagranicy. Zgłoszenie powinno zawierać pisemne uzasadnienie, trzy egzemplarze proponowanej do nagrody publikacji oraz dwie recenzje przygotowane na potrzeby zgłoszenia do Nagrody

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 15 marca każdego roku na adres:

  • Sekretariat Rektora KUL
    Al. Racławickie 14
    20-950 Lublin

z dopiskiem: „Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej - osiągnięcia naukowe".

Szczegółowe informaq'e dotyczące Nagrody oraz regulamin nagrody znajdują się na stronie internetowej www.kul.pl

    Aktualności