Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego - IX edycja

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego ogłasza IX edycję Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. 

Celem Konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem. Konkurs stanowi przejaw realizacji ustawowych zadań Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących podejmowania działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego.

Organizatorem Konkursu jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. 

W IX edycji Konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku. 

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, skr. pocztowa nr 419, 00-549 Warszawa), z dopiskiem Konkurs na pracę doktorską (Departament Komunikacji Społecznej), albo składać osobiście w Kancelarii Urzędu KNF, do dnia 17 sierpnia 2020 r. O przyjęciu pracy do Konkursu decyduje data stempla pocztowego albo data wpływu do Kancelarii Urzędu KNF. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagrody oraz wyróżnienia nastąpi nie później niż do 30 listopada 2020 r.

Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę Konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF, nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie
w wysokości pięciu tysięcy złotych brutto.

Zgłoszenie pracy doktorskiej na Konkurs zawiera:

a) odpowiedni formularz zgłoszeniowy, prawidłowo wypełniony i podpisany, wraz
z udzielonymi zgodami i oświadczeniami wymaganymi ze względu na udział w Konkursie,
b) pracę doktorską w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie .doc lub .pdf (na płycie CD albo na pendrivie),
c) streszczenie pracy doktorskiej (maksymalnie 1800 znaków bez spacji), określające cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski,
d) kopię dokumentu potwierdzającego nadanie w oparciu o tę pracę stopnia naukowego doktora,
e) pozytywną opinię o pracy doktorskiej (rekomendację) podpisaną przez promotora lub przedstawicieli władz uczelni albo jednostki naukowej, o których mowa w § 8 pkt 2 lit. b i c Regulaminu Konkursu. 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt na adres: dks@knf.gov.pl

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    19 marca 2020