Zmarł prof. dr hab. Kazimierz Sykut

Emerytowany Profesor Wydziału Chemii

DZIEKAN WYDZIAŁU CHEMII I DYREKTOR INSTYTUTU NAUK CHEMICZNYCH UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
z głębokim żalem zawiadamiają, że w dniu 15 grudnia 2019 roku zmarł  

Śp.
Prof. dr hab. Kazimierz Sykut   

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w kaplicy cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie w dniu 20 grudnia 2019 r. o godz. 12.00.

 

Wspomnienie Profesora Kazimierza Sykuta

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 15 grudnia 2019 r. odszedł od nas na zawsze nieodżałowanej pamięci Pan Profesor Kazimierz Sykut, nasz wieloletni Szef, człowiek całym sercem oddany zarówno Zakładowi Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej jak i Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej.
Urodził się 5 października 1923 roku w Lublinie. Studia chemiczne ukończył w roku 1950 na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UMCS, uzyskując tytuł magistra filozofii w zakresie chemii. Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskał w roku 1959, habilitował się w roku 1967, w 1981 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, profesorem zwyczajnym został w roku 1993.
Profesor Sykut całe swoje życie zawodowe i naukowe związał z naszym Uniwersytetem, czego dowodem jest imponująca liczba pełnionych funkcji administracyjnych:
1965 – 1969 – Prodziekan Wydz. Mat.Fiz.Chem. UMCS
1970 – 1972 – Dziekan Wydz. Mat.Fiz.Chem. UMCS
1972 – 1975 – Prorektor UMCS ds. Dydaktycznych
1975 – 1981 – Prorektor UMCS ds. Nauki i Badań
1981 – 1987 – Dyrektor Instytutu Chemii UMCS
1989 – 1990 – Dziekan Wydziału Chemii UMCS.
1970 – 1994 – Kierownik Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej.

Profesor Kazimierz Sykut Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej tworzył od podstaw, w ciągu kolejnych lat wyposażając go dobrze w aparaturę naukową i dydaktyczną, a funkcję kierownika pełnił aż do przejścia na emeryturę w roku 1994.
Pan Profesor Sykut został wybrany pierwszym Dziekanem Wydziału Chemii UMCS utworzonego głównie dzięki Jego staraniom i zabiegom w roku 1989.
Prof. dr hab. Kazimierz Sykut opublikował łącznie ponad 100 oryginalnych prac naukowych, był głównym autorem kilkunastu patentów, a w roku 1981 otrzymał – wraz z zespołem – nagrodę Sekretarza Naukowego PAN za opracowanie i wdrożenie do produkcji elektrod jonoselektywnych. Pod kierunkiem Profesora wykonano około 150 prac magisterskich, był promotorem 12 przewodów doktorskich, czworo wychowanków uzyskało stopień doktora habilitowanego. Kilkadziesiąt razy był recenzentem prac doktorskich, habilitacyjnych oraz w postępowaniach o nadanie tytułu profesora. Uczestniczył w pracach wielu towarzystw i organizacji naukowych, takich jak: Europejska Komisja ds. Ochrony Środowiska UNESCO, Komitet ''Chemia'' Polskiej Akademii Nauk, Sekcja Nauk Chemicznych Komitetu Badań Naukowych, Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, Polskie Towarzystwo Chemiczne. W latach 1977-1999 był członkiem Uczelnianego Komitetu ds. Redakcyjnych ''Annales'', gdzie przez cały czas pełnił funkcję redaktora Sekcji Chemicznej. Za swoją działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną otrzymał wiele nagród i wyróżnień.
Działalność naukowa Profesora koncentrowała się głównie wokół zagadnień dotyczących kinetyki elektrochemicznej, mechanizmów procesów elektrodowych, adsorpcji, kształtowania się potencjałów elektrod jonoselektywnych oraz konstrukcji aparatury elektrochemicznej. Prowadził szeroko zakrojoną współpracę naukową, m.in. z Instytutem Chemii Fizycznej PAN, AGH, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Łódzkiem, Uniwersytetem w Białymstoku, Politechniką Łódzką, Politechniką Poznańską, Politechniką Gdańską, Uniwersytetem we Lwowie, Czeską Akademią Nauk, i wieloma innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.
Wraz z odejściem Profesora straciliśmy opiekuna i doradcę nie tylko w sprawach naukowych, ale często też prywatnych. Był człowiekiem niezwykle skromnym, znanym ze swojej życzliwości i dobrego serca. Swoim pozytywnym usposobieniem dodawał nam otuchy. Do ostatnich dni interesował się sprawami Zakładu. Będzie nam Go bardzo brakowało.

,,Jak powstawał Wydział Chemii"
"50-lecie odnowienia doktoratu Prof. K. Sykuta"    


Kierownik Katedry Chemii Analitycznej
Prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk

    Aktualności

    Autor
    Anna Sałamacha
    Data dodania
    17 grudnia 2019