Rekrutacja na stanowisko doktoranta stypendysty

Zapraszamy do udziału w rekrutacji na stanowisko doktoranta stypendysty w ramach konkursu MAESTRO.

Nazwa jednostki: Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Nazwa stanowiska: Doktorant stypendysta

Wymagania

Poszukujemy osoby, która:

 • w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie będzie posiadała status studenta studiów doktoranckich;
 • ukończyła studia wyższe na kierunku chemia lub pokrewnym;
 • posiada znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie badań naukowych i ich upowszechnienie;
 • jest dyspozycyjna (kilka godzin dziennie w laboratorium na Wydziale Chemii UMCS);
 • doświadczenie z zakresu technologii światłowodów potwierdzone dorobkiem naukowym lub zaliczeniem zajęć z danej tematyki.

Opis zadań

Prace badawcze dotyczyć będą technologii wytwarzania oraz charakteryzacji optycznej i mechanicznej klasycznych i mikrostrukturalnych spiralnie skręconych światłowodów ze szkła krzemionkowego i szkieł typu high silica. Prace badawcze związane są z realizacją projektu MAESTRO nr 2016/22/A/ST7/00089 „Spiralne światłowody fotoniczne do zastosowań w metrologii i komunikacji optycznej”.

Typ konkursu NCN: MAESTRO – ST

Termin składania ofert: do 13.09.2019 r.

Forma składania ofert: poczta elektroniczna

Warunki zatrudnienia: Dla stypendysty przewidziane jest stypendium naukowe w wysokości 3000 zł miesięcznie.

Planowany okres pobierania stypendium – 20 miesięcy

Data rozpoczęcia prac w projekcie: 01.10.2019 r.

Dodatkowe informacje

Konkurs przeprowadzony będzie na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Kandydaci proszeni są o przesłanie w formie elektronicznej do dra Pawła Mergo następujących dokumentów:

 • życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 • listę dotychczasowego dorobku naukowego, uzyskanych nagród i wyróżnień oraz odbytych praktyk i staży naukowych,
 • opinię i zgodę promotora pracy doktorskiej na udział w badaniach we wskazanym projekcie.

Mile będą widziane rekomendacje od poprzedniego opiekuna naukowego/promotora.

Zgłoszenia i dokumenty proszę kierować na adres:

Pawel.Mergo@umcs.lublin.pl

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

Jednostka przedstawiająca ofertę stypendialną zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

  Aktualności

  Data dodania
  10 września 2019