Oferta pracy w projektach finansowanych przez NCN

Oferta pracy
Nazwa jednostki: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii – Lublin,
Nazwa stanowiska: Doktorant - stypendysta
Wymagania:
1. Tytuł magistra w dziedzinie chemia.
2. Status studenta-doktoranta z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych.
3. Znajomość najnowszej tematyki związanej z analizami środowiskowymi, zawartością WWA i ich pochodnych w
próbkach środowiskowych.
4. Preferowane doświadczenie z zakresu: podstawowej praktyki laboratoryjnej.
5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w piśmie i mowie.
6. Wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych oraz umiejętność pracy w zespole.
7. Brany będzie pod uwagę ewentualny dorobek naukowo-badawczy.
Opis zadań:
Do zadań stypendysty będzie należało przygotowanie biowęgli, badania procesów sorpcji zanieczyszczeń na
biowęglach oraz przeprowadzenie analiz chemicznych otrzymanych biowęgli (określenie zawartości różnych frakcji
WWA i ich pochodnych).
Typ konkursu NCN: OPUS – NZ

Termin składania ofert: 6 grudnia 2019, 00:00

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:
Okres realizacji zadań: maksymalnie 27 miesięcy (umowa stypendialna w wysokości 1 500 PLN miesięcznie)
Dodatkowe informacje:
1. Życiorys (CV);
2. Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia magistra lub równoważnego;
3. Zaświadczenie o przyjęciu na studia doktoranckie;
4. List motywacyjny;
5. Wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych: prace dyplomowe, udział w warsztatach, projektach badawczych,
autorstwo/współautorstwo artykułów naukowych, uczestnictwo w konferencjach, staże naukowe; a także nagrody i wyróżnienia kandydata wynikające z prowadzonych badań.
6. List referencyjny oraz informacje kontaktowe do opiekuna naukowego;
7. Informacje kontaktowe (w tym e-mail)

 


 • Konkurs przeprowadzony będzie na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodychnaukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, zgodnie z uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 roku.
 • Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanieprzez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin,będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochronie danych).”

Sposób rekrutacji:
Zgłoszenia należy przysyłać na adres:
Dr hab. Bożena Czech
Katedra Radiochemii i Chemii Środowiskowej
P. 541/540B
Wydział Chemii UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3
20-031 Lublin
Data dodania ogłoszenia: 2019-11-18

  Aktualności

  Autor
  Anna Sałamacha
  Data dodania
  18 listopada 2019