Nadanie tytułu profesora dr hab. Agnieszce Nosal-Wiercińskiej prof. UMCS

Mamy zaszczyt poinformować, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
w postanowieniu z dnia 22 marca 2021 r. nadał tytuł profesora
nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
pani dr hab. Agnieszce Nosal  - Wiercińskiej prof. UMCS
z Katedry Chemii Analitycznej w Instytucie Nauk Chemicznych
Wydziału Chemii UMCS w Lublinie
.

             Profesor Agnieszka Nosal-Wiercińska w 1994 r. rozpoczęła studia
na Wydziale Chemii UMCS – kierunek chemia, które ukończyła w roku 1999.
Pracę naukową jako asystent w Zakładzie Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej UMCS rozpoczęła z początkiem roku akademickiego 1999/2000 na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie. Po obronie pracy doktorskiej w 2006 roku awansowała na stanowisko adiunkta. Rozprawę habilitacyjną obroniła w 2015 roku, a obecnie, od 01.10.2017 roku
jest nauczycielem akademickim na stanowisku profesora uczelni.

         Obszar zainteresowań badawczych prof. dr hab. Agnieszki Nosal - Wiercińskiej obejmuje badania mechanizmów elektrodowych wybranych depolaryzatorów, efektu "cap-pair" oraz zjawisk adsorpcji zachodzących na granicy faz:
elektroda – roztwór, ciało stałeroztwór.


Opublikowała 80 artykułów w czasopismach naukowych z bazy Journal Citation Reports, znajdujących się na aktualnie obowiązującej liście MEiN oraz 25 innych artykułów,
w tym rozdziały w książkach i monografiach. Jej prace były cytowane 949 razy,
a indeks h wynosi 19. Uczestniczyła w realizacji 2 naukowych grantów krajowych.

Dorobek publikacji naukowych prof. Agnieszki Nosal-Wiercińskiej został odnotowany na Liście Rankingu TOP 2% z 3558 pozycją w dyscyplinie „energia” wśród naukowców z całego świata, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów.

         Na szczególną uwagę zasługuje jej działalność dydaktyczna i organizacyjna
oraz zaangażowanie w popularyzację nauki.

Prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska jest współzałożycielem oraz przewodniczącą Rady Naukowej Uniwersytetu Złotego Wieku w Bieczu; wiceprzewodniczącą Zespołu Elektroanalizy Komitetu Chemii Analitycznej PAN; przewodniczącą Komisji Rozwoju
i Promocji Osiągnięć Młodych Naukowców Oddziału PAN w Lublinie; przewodniczącą Sekcji Inżynierii Chemicznej Komisji Nauk Inżynieryjno-Technicznych, Oddział PAN
w Lublinie; członkinią: Komisji Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice, Rolnictwie i Medycynie, Oddział PAN w Lublinie; Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, International Society of Electrochemistry (ISE), komitetu redakcyjnego czasopism “Journal of Scientific Perspectives” oraz Turkish Journal of Analytical Chemistry;
Rady Programowej Lubelskiego Klubu Biznesu, Polskiego Towarzystwa Chemicznego
oraz sekretarzem prezydium Polskiego Towarzystwa Chemicznego Oddział Lublin, Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. W. Świętosławskiego; współorganizatorem ogólnopolskich konferencji, takich jak:
„Fizykochemia granic faz -  metody instrumentalne” czy „Innowacje w Praktyce”.

Wyznacznikiem dotychczasowej aktywności dydaktyczno – wychowawczej
prof. Agnieszki Nosal-Wiercińskiej jest pełnienie funkcji promotora w trzech
przewodach doktorskich oraz w wielu pracach licencjackich i magisterskich.

          Bardzo istotną rolę w rozwoju naukowo – dydaktycznym pani profesor odgrywa współpraca z licznymi ośrodkami badawczymi zarówno w kraju,
jak i zagranicą.

Od 2019 roku Profesor Agnieszka Nosal - Wiercińska pełni funkcję wydziałowego koordynatora Sieci Chorwackiej “Colloids and nanomaterials in education
and research” CIII-HR-1108-03-1920, w ramach Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej (Central European Exchange Program for University Studies, CEEPUS).

Za swoje osiągnięcia była wielokrotnie nagradzana m.in.: nagrodami Rektora UMCS, Medalem Komisji Edukacji Narodowej czy nagrodą Burmistrza Miasta Biecz
– „Zasłużona dla miasta” (2018) – za wspieranie i promocję miasta oraz gminy Biecz
w ramach Bieckiego Uniwersytetu Złotego Wieku.

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor,

nadania tytułu profesora nauk ścisłych i przyrodniczych
w dyscyplinie nauki chemiczne
oraz życzymy dalszych sukcesów naukowych!źr.:  UMCS
fot.: archiwum prywatne prof. A. Nosal-Wiercińskiej

    Aktualności