Katarzyna Tyszczuk-Rotko w gronie najmłodszych profesorów INCH UMCS

Mamy zaszczyt poinformować, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
w postanowieniu
z dnia 4 stycznia 2021 r. nadał tytuł profesora nauk ścisłych
i przyrodniczych pani
dr hab. Katarzynie Tyszczuk-Rotko prof. UMCS
z Katedry Chemii Analitycznej Instytutu Nauk Chemicznych Wydziału Chemii UMCS w Lublinie
, czyniąc tym samym panią profesor jedną z najmłodszych naukowców INCH UMCS, którzy uzyskali tytuł profesora zwyczajnego.

W jej dynamicznie rozwijającym się dorobku naukowym, warte zauważenia są znaczące osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, które przyniosły jej uznanie docenione awansami naukowymi. Stopnień naukowy doktora uzyskała niespełna po 2 latach studiów doktoranckich, a rozprawa pt: „Filmowa elektroda ołowiowa i galowa jako nowe elektrody w analizie stripingowej” nagrodzona została wyróżnieniem.

Po 6 latach pracy na stanowisku adiunkta w 2013 roku, uzyskała stopień doktora habilitowanego, w oparciu o jednotematyczny cykl publikacji pt. „Zastosowanie błonkowej elektrody ołowiowej w analizie śladowej związków biologicznie aktywnych i jonów metali z wykorzystaniem metody woltamperometrii stripingowej”.

Pani Profesor Katarzyna Tyszczuk-Rotko opublikowała szereg artykułów naukowych, kierowała projektami realizowanych z naukowych grantów: krajowych
i międzynarodowych.

Za swoje osiągnięcia była wielokrotnie nagradzana m.in.: nagrodami Rektora UMCS, stypendium „Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendium
dla wybitnego młodego naukowca Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Cieszymy się, że pani profesor Katarzyna Tyszczuk-Rotko należy do grona najmłodszych naukowców Instytutu Nauk Chemicznych UMCS w Lublinie, posiadających tytuł naukowy profesora zwyczajnego.

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor, życząc dalszych sukcesów!

fot.: archiwum UMCS

źr.: INCH UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    28 stycznia 2021