Wyniki konkursu na projekty badawcze realizowane przez młodych naukowców na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS

Celem konkursu jest wsparcie działania naukowego młodych naukowców na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w roku 2020. Środki finansowe przeznaczone na ten cel pochodzą z funduszy Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii (52 000 zł – na finansowanie projektów złożonych przez doktorantów Studium Doktoranckiego) oraz z funduszy Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych (60 000 zł - na finansowanie projektów złożonych przez pracowników i doktorantów Szkoły Doktorskiej).Do dnia 16 kwietnia wpłynęło 21 wniosków, które zostały ocenione przez powołaną Komisję ds. Oceny Projektów Badawczych Młodych Naukowców. Każdy wniosek był oceniany przez trzech lub czterech członków Komisji i na podstawie otrzymanych recenzji została sporządzona lista projektów zakwalifikowanych do finansowania (Załącznik). Wszyscy wnioskodawcy otrzymali recenzje sporządzone przez członków Komisji.

Zaakceptowane projekty muszą być realizowane zgodnie z zasadami finansowymi obowiązującymi w UMCS oraz Regulaminem konkursu na projekty badawcze dla młodych naukowców Instytutu Nauk Biologicznych UMCS, który jest umieszczony na stronie Instytutu w zakładce „Badania/Granty/Projekty młodych naukowców”.

Wszystkie wydatki z danego roku kalendarzowego muszą być poniesione do 15 listopada; niewydane pieniądze przechodzą do dyspozycji Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych

    Aktualności

    Data dodania
    30 kwietnia 2020