Konkursy międzynarodowe Narodowego Centrum Nauki

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych informuje o planowanym ogłoszeniu przez NCN nowych konkursów międzynarodowych SHENG, BEETHOVEN LIFE 1 oraz BEETHOVEN CLASSIC 3.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje, że NCN uzupełniło harmonogram konkursów o dwie inicjatywy międzynarodowe: SHENG oraz BEETHOVEN LIFE.

Konkurs SHENG 1 na polsko-chińskie projekty badawcze zostanie ogłoszony już w czerwcu, zaś jego rozstrzygnięcie zaplanowane jest na marzec 2019 r. Konkurs BEETHOVEN LIFE 1 na polsko-niemieckie projekty badawcze w naukach o życiu zostanie ogłoszony we wrześniu, równocześnie z zaplanowanym już wcześniej konkursem BEETHOVEN CLASSIC 3 (pod rozszerzoną nazwą) na polsko-niemieckie projekty badawcze w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplinach nauk ścisłych i technicznych. Ich wyniki będą znane w październiku 2019 r.

Warunki przystąpienia do konkursu SHENG
Do konkursu będzie można zgłaszać wnioski o finansowanie projektów badawczych:

  • które obejmują badania podstawowe w naukach o życiu, naukach ścisłych i technicznych i wybranych dyscyplinach nauk społecznych (wskazanych powyżej)
  • w których kierownik polskiego i chińskiego zespołu badawczego występują w charakterze kierowników projektu tylko w jednym wniosku składanym w konkursie SHENG.
  • których okres realizacji wynosi 36 miesięcy;
  • które uwzględniają zasady określone w warunkach konkursu w zakresie kosztów w projektach badawczych finansowanych w konkursie SHENG.

Warunki krajowe

Polska
Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych prowadzonych przez polskie zespoły naukowe będą mogły występować polskie jednostki naukowe, konsorcja naukowe, sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk, centra naukowe uczelni, biblioteki naukowe, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być niższa niż 250 tys. zł.

 

Chiny
Zasady przyznawania środków wnioskodawcom chińskim na realizację zadań w konkursie SHENG ustala NSFC; wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji chińskiej części projektu badawczego nie przekracza 2 000 000 RMB.

 

Sposób i termin składania wniosków
Wnioski o finansowanie polsko-chińskich projektów badawczych będą składane w dwóch systemach informatycznych: w systemie ZSUN/OSF oraz w systemie NSFC. 

 

Wnioskodawca polski będzie składać wspólny polsko-chiński wniosek (jako załącznik do wniosku wysyłanego w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF dostępnego na stronie www.osf.opi.org.pl), przygotowywany we współpracy z chińskim zespołem badawczym. Wymagane załączniki do wniosku wysyłanego w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF oraz zakres danych wymaganych we wniosku zostaną określone w dokumentacji konkursowej.
Wnioskodawca chiński będzie składać komplet dokumentów wymaganych przez NSFC za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków NSFC dostępnego na stronie http://isisn.nsfc.gov.cn/egrantweb/.

Termin składania wniosków przez wnioskodawcę polskiego i chińskiego: 17 września 2018 r.

 

Informujemy, że w konkursie SHENG wnioskodawcy polscy będą zobowiązani załączyć w ZSUN/OSF pliki pdf zawierające wypełniony formularz Joint Project Description w języku angielskim oraz CV kierowników i członków polskiego i chińskiego zespołu badawczego w języku angielskim (przygotowane zgodnie z wzorem określonym w załączniku do dokumentacji konkursowej).

 

Szczegółowe informacje o konkursie SHENG.
Źródło NCN

 


 

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej  
tel. 81 537 54 98 (58)  
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl,   
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

 

    Aktualności

    Data dodania
    7 maja 2018