Włodawa nowym partnerem UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Gmina Miejska Włodawa to sygnatariusze podpisanej 23 września br. w Urzędzie Miejskim we Włodawie umowy o współpracy. Jej główny cel to prowadzenie szerokiej kooperacji realizowanej na zasadach partnerstwa i dialogu w ramach wspólnych projektów edukacyjnych i przedsięwzięć naukowo-badawczych, a także inicjatyw o charakterze kulturalnym i turystycznym, nawiązującym do przygranicznego położenia miasta oraz jego zasobów przyrodniczych.

W spotkaniu ze strony UMCS udział wzięli: rektor prof. Radosław Dobrowolski; prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. Dorota Kołodyńska; prorektor ds. ogólnych dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS; prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. Wiesław Gruszecki; prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS oraz przedstawiciele władz kwestorskich, dziekani poszczególnych wydziałów, dyrektorzy instytutów i pracownicy administracji centralnej Uczelni. Z kolei miasto Włodawa reprezentowali: burmistrz Wiesław Muszyński, zastępca burmistrza Wiesław Holaczuk oraz przedstawiciele Rady Miejskiej, instytucji i stowarzyszeń lokalnych.

Na wstępie gospodarz miasta, burmistrz Wiesław Muszyńki, zaznaczył: Zależy nam, aby ta współpraca była „żywa”, chcemy być w stałym kontakcie z władzami Uczelni, abyśmy mogli podjąć jak najwięcej wspólnych działań. Jednym z kluczowych projektów, które chcielibyśmy zrealizować we Włodawie, jest stworzenie centrum naukowo-badawczo-dydaktycznego. [...] Byłoby to miejsce badań i spotkań naukowych, które także przyczyniłoby się do zwiększenia turystyki całorocznej w mieście. [...] Zakres działalności dotyczyłby kwestii przyrodnicznych, ale też aspektów kultury i dziedzictwa miasta czy gospodarki przestrzennej, w której mogliby się wykazać np. studenci.

Burmistrz zaakcentował, że to bardzo ważny moment w historii miasta, które gości w jednym miejscu tak szacowne grono przedstawicieli największej uczelni w regionie. Przybliżył historię współpracy Włodawy z UMCS m.in. związaną z utworzeniem Rezerwatu Biosfery „Polesia Zachodniego”: Chcielibyśmy kontynuować ten przyrodniczy, ekologiczny wątek właśnie w naszym planowanym wspólnie centrum badawczym. Posiadamy na terenie miasta nieruchomość do zagospodarowania i zmodernizowania, szczegóły będą ustalane przy ścisłej współpracy z UMCS.

Podczas swojego wystąpienia burmistrz wspomniał także o silnych związkach mieszkańców miasta z Uniwersytetem, zarówno pod względem dużej liczby studentów i rzeszy absolwentów Uczelni wywodzących się z Włodawy, jak i środowiska naukowego. Warto dodać, że w spotkaniu w Urzędzie Miejskim uczestniczył związany z UMCS prof. Feliks Czyżewski, honorowy obywatel Włodawy.

Następnie głos zabrał rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski, który zaznaczył, że bardzo się cieszy z symbolicznego sformalizowania współpracy między UMCS a Włodawą: Potencjał tego miasta związany z kulturą jest przedmiotem zainteresowania naukowców od wielu lat. Jednak zakres badawczy, który nie do końca został wykorzystany, dotyczy innych płaszczyzn – myślę tutaj o wyjątkowości położenia samej Włodawy i regionu włodawskiego na mapie fizyczno-geograficznej Polski oraz na pograniczu dużych skupisk geologicznych. To bogaty obszar do zagospodarowania w sensie naukowo-badawczym i dydaktycznym. [...] Sformalizowanie naszej współpracy ma miejsce w wyjątkowym dniu – w momencie inauguracji Festiwalu Trzech Kultur, wydarzenia, które wykracza już poza granice samej Włodawy i regionu. Jest to marka rozpoznawalna w Polsce i na świecie. [...] Niech o tym, jak poważnie traktujemy tę umowę, świadczy fakt, że Uniwersytet reprezentuje całe kolegium rektorskie oraz spore grono władz dziekańskich i dyrektorskich poszczególnych instytutów. Jestem przekonany, że ta współpraca nie będzie się ograniczała wyłącznie do wątków kulturowych, historycznych czy przyrodniczych, ale pole do naszych wspólnych działań znajdziemy także w innych dyscyplinach i dziedzinach wiedzy.

Rektor zaznaczył i zadeklarował, że jako Uczelnia planujemy aktywnie i dynamicznie włączyć się w realizację wszystkich zadań i celów, które są przedmiotem umowy, w tym także w inicjatywę powołania centrum, wspierając je pod względem merytorycznym.

W ramach porozumienia pomiędzy UMCS a miastem Włodawa planowana jest współpraca przy realizacji i upowszechnianiu badań dotyczących wpływu „klimatu pogranicza” oraz wielokulturowości na mieszkańców miasta, organizacja wzajemnych wizyt, praktyk, staży czy konferencji, a także wsparcie merytoryczne w zakresie projektowania przestrzennego architektury zieleni czy wzmacnianie potencjału kulturalnego Włodawy i naszej Uczelni, m.in. poprzez współpracę pomiędzy ACKiM UMCS Chatka Żaka i Festiwalem Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem oraz Włodawy jako Miasta Trzech Kultur. Dodatkowo popularyzacja i promocja tych wspólnych aktywności oraz proces dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i zapleczem badawczym wpłyną na wzrost potencjału rozwojowego zarówno Włodawy, jak i Uniwersytetu, a także na relacje i ożywienie sfer kulturalnej, społecznej i gospodarczej na Lubelszczyźnie. Zawiązana współpraca wpisuje się w kluczowe obszary działalności Uczelni, mające na celu rozszerzanie kooperacji z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego i kulturowego, jak również włączanie akademickości w proces rozwoju inteligentnej i zrównoważonej gospodarki lokalnej.

Delegacja z UMCS gościła we Włodawie przy okazji Festiwalu Trzech Kultur. Przedstawiciele Uczelni mieli okazję zobaczyć zrewitalizowany rynek oraz najważniejsze zabytki miasta, m.in. kościół św. Ludwika i klasztor Paulinów wraz z podziemiami czy cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    26 września 2022