Profesor Vladimir Moiseevich Gun'ko doktorem honoris causa UMCS

Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na posiedzeniu w dniu 25 września 2013 r. postanowił nadać Profesorowi Vladimirowi Moiseevichowi Gun'ko tytuł doktora honoris causa UMCS za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemii fizycznej, a zwłaszcza za Jego fundamentalny wkład w badania związane z nanomateriałami, nanokompozytami i biomateriałami, ich syntezą i charakterystyką przy wykorzystaniu nowoczesnych metod numerycznych, doświadczalnych i teoretycznych, a także za długoletnią i bardzo owocną współpracę ze środowiskiem Chemików Wydziału Chemii UMCS.

Fot. Robert Frączek

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Vladimirowi Moiseevichowi Gun'ko odbyła się 27 listopada br. na Wydziale Chemii UMCS.

Vladimir Moiseevich Gun’ko jest profesorem Instytutu Chemii Powierzchni im. O.O. Chuiki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, w którym kieruje Zakładem Amorficznych i Strukturalnie Uporządkowanych Tlenków.

Zainteresowania naukowe Profesora są związane z badaniem oraz rozwojem nanomateriałów, nanokompozytów i biomateriałów, ich syntezy i charakterystyki przy wykorzystaniu nowoczesnych metod numerycznych, doświadczalnych i teoretycznych, a także opracowywaniem specjalnych programów komputerowych dla analizy danych doświadczalnych. Jest On dobrze znanym na świecie ekspertem w wielu dziedzinach, takich jak chemia powierzchni, adsorpcja, chemia koloidów, spektroskopia, chemia kwantowa, krioporometria, reakcje powierzchniowe etc.

Prof. V.M. Gun’ko jest autorem około 350 publikacji, z których połowa ukazała się w międzynarodowych czasopismach naukowych i prezentuje wyniki wspólnych badań z uczonymi z wielu zagranicznych ośrodków naukowych. Poza imponującą liczbą opublikowanych prac, Profesor posiada wielkie osiągnięcia w realizacji grantów badawczych. Oprócz wielu grantów finansowanych przez organizacje ukraińskie, ponad połowa to granty uzyskane z instytucji zagranicznych, w tym dwa projekty NATO zrealizowane wspólnie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wojskowym Instytutem Chemii i Radiometrii w Warszawie, Wojskową Akademią Techniczną oraz Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Profesor Gun’ko współpracuje z Wydziałem Chemii UMCS już niemal 20 lat. Około 160 prac Profesora stanowią wspólne publikacje z uczonymi z Lublina. Podczas swych wizyt na Wydziale Chemii prowadził wykłady dla studentów studiów doktoranckich na temat nowoczesnych nanomateriałów, był konsultantem przy pisaniu przez nich prac, a także nadzorował realizację grantów badawczych. Wybitne osiągnięcia badawcze Profesora przyczyniły się do pogłębienia wiedzy zarówno chemików lubelskich, jak i całego świata naukowego, czyniąc Go jednym z najwybitniejszych ludzi nauki.

 

    Aktualności