Konferencja otwierająca obchody 700-lecia Lublina

„Aleksander Gardawski – badacz nie tylko początków Lublina” - pod takim tytułem 11 grudnia br. w Trybunale Koronnym odbyła się konferencja otwierająca obchody 700-lecia Lublina.

Było to pierwsze z serii wydarzeń naukowych i kulturalnych planowanych w ramach obchodów jubileuszu miasta, organizowane wspólnie przez Prezydenta Lublina i Zakład Epok Brązu i Wczesnego Żelaza Instytutu Archeologii UMCS. Jego celem było przypomnienie społeczności Lublina postaci wybitnego archeologa, badacza ponadregionalnego o zainteresowaniach naukowych, obejmujących m.in. problematykę epok neolitu, brązu i wczesnego średniowiecza, odsłaniającego także tajemnice początków Lublina.

W spotkaniu i dyskusji udział wzięli archeolodzy z Polskiej Akademii Nauk, ośrodków uniwersyteckich i muzealnych z Warszawy, Krakowa, Łodzi, Poznania, Wrocławia, Rzeszowa, Lublina i innych, przedstawiciele instytucji publicznych oraz mieszkańcy Lublina. Władze UMCS reprezentowali: Prorektor ds. Kształcenia prof. Barbara Hlibowicka-Węglarz i Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. Robert Litwiński. Z ramienia Urzędu Miasta w wydarzeniu uczestniczył p. Krzysztof Komorski.

Profesor Aleksander Gardawski, w latach 1959-1974 pełnił funkcję kierownika Zakładu Archeologii Polski UMCS, a następnie Zakładu Historii Starożytnej i Archeologii Instytutu Historii UMCS.  Kierował pracami wykopaliskowymi m.in. na terenie wczesnośredniowiecznych ośrodków grodowych i miejskich w Chodliku i Lublinie, opublikował szereg pionierskich, fundamentalnych prac z dziedziny neolitu, epoki brązu i wczesnego średniowiecza. Jego dzieła pisarskie cechowała śmiałość poglądów i oryginalność pomysłów. Część z nich weszła na stałe do dorobku polskiej archeologii, inne, stając się podstawą dyskusji i polemiki, odegrały ogromną rolę w rozwoju tej dyscypliny naukowej.

Program konferencji podzielony został na dwie części. Pierwsza przypominała sylwetkę Aleksandra Gardawskiego, druga miała za zadanie popularyzację jego myśli badawczej. 

Fot. Aneta Adamska

    Aktualności

    Data dodania
    12 grudnia 2014