Dni Otwarte Funduszy Europejskich na UMCS

Inauguracja "Dni Otwartych Funduszy Europejskich", połączona z prezentacją filmową na temat projektów realizowanych przez UMCS oraz laboratoriów wydziałowych, odbyła się 8 maja br. w Instytucie Informatyki UMCS.

Zebranych przywitał prof. dr hab. Ryszard Dębicki, Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej. Warto dodać, że w ostatnich latach dzięki funduszom unijnym nastąpiła istotna rozbudowa i modernizacja infrastruktury lokalowej na UMCS. Powstały nowe laboratoria, inne doposażono w najnowocześniejszą aparaturę i sprzęt - spotkanie będzie znakomitą okazją, aby o tym opowiedzieć.

Największą w regionie realizowaną przez nas obecnie inwestycją naukowo-badawczą jest Centrum Naukowo-Badawcze "ECOTECH COMPLEX - Człowiek, Środowisko, Produkcja" w którym będą prowadzone prace badawcze z zakresu ekologii, nauk o żywności, rolnictwa, mikrobiologii, biotechnologii i technologii informatycznych na najwyższym poziomie. Centrum jest jednym z siedmiu obiektów tzw. dużej infrastruktury badawczej  realizowanych w Polsce w oparciu o fundusze UE. Centrum ECOTECH COMPLEX powstaje dzięki wsparciu finansowemu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Znajdzie się tam m.in. wysokopolowy skaner rezonansu magnetycznego – urządzenie pozwalające z olbrzymią dokładnością badać ciało człowieka. Takiego sprzętu nie ma żadna jednostka w Polsce. W przedsięwzięciu tym obok UMCS, który pełni rolę lidera uczestniczą też Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Instytut Agrofizyki PAN im. Bohdana Dobrzańskiego w Lublinie, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza oraz Uniwersytet Rzeszowski. Projekt o wartości ponad 143 mln zł będzie sfinalizowany do końca tego roku.

Ciekawy jest też projekt pn. „Rozwój i modernizacja bazy dydaktyczno-naukowej na kierunkach priorytetowych UMCS”, finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 o wartości ok. 64 mln zł. Chodzi o unowocześnienie bazy aparaturowej i lokalowej do realizacji zadań dydaktyczno-badawczych prowadzonych na Wydziałach: Chemii, Biologii i Biotechnologii oraz  Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Zakres zadań obejmuje szerokie spektrum robót budowlanych przystosowujących istniejącą infrastrukturę do instalacji nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego oraz zakup najnowocześniejszego wyposażenia laboratoryjnego, w tym zakup sprzętu ICT oraz uruchomienie pierwszego w Polsce Wschodniej komputerowego klastra obliczeniowego.
Została już zakupiona nowoczesna aparatura naukowo-badawcza. Jest to specjalistyczny sprzęt, niezbędny do prawidłowej realizacji procesu dydaktycznego oraz prowadzenia wysokiej jakości badań. Do najbardziej zaawansowanych technicznie i kosztownych sprzętów należy zaliczyć: zestaw aparatury do analizy termicznej, dyfraktometr rentgenowski, aparatura do badania małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (SAXS), spektrometr masowy, spektrometr fluorescencji rentgenowskiej, klaster obliczeniowy, mikroskop LEEM, wieloparametryczny spektrometr anihilacyjny, spektrometry półprzewodnikowe. Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki instalowany jest obecnie komputerowy klaster obliczeniowy umożliwiający analizę zgromadzonych wyników badań.
Przeprowadzone zostały  także roboty budowlane, które objęły w sumie 7 budynków należących do trzech wydziałów UMCS: Wydziału Chemii, Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Projekt będzie realizowany do końca maja.

Kolejny projekt: Wyposażenie laboratoriów Wydziałów Biologii i Biotechnologii, Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Wydziału Chemii pod kątem badań substancji o aktywności biologicznej i próbek środowiskowych.
Projekt o wartości 31 mln zł jest finansowany z następujących źródeł:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji
Projekt realizowany do końca września 2015 r.

Projekt ten ma poprawić warunki do wspierania działań innowacyjnych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie poprzez podwyższenie jakości oraz rozszerzenie tematyki badań naukowych, a także warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności dla innowacyjnych  przedsięwzięć.
Realizacja projektu pozwoli rozwinąć możliwości badawcze w kierunku zwiększenia potencjału innowacyjnego z wykorzystaniem uzupełniających się nawzajem zasobów technicznych i intelektualnych trzech Wydziałów UMCS: Wydziału Biologii i Biotechnologii, Wydziału Chemii oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki.
Utworzono już nowe oraz zmodernizowano istniejące laboratoria, pracownie oraz stanowiska naukowo-badawcze, będące w dyspozycji trzech wydziałów tj.: Wydziału Biologii i Biotechnologii, Wydziału Chemii oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki.  Zrealizowano roboty budowlane polegające na przebudowie budynku szklarni wraz z zapleczem. Obecnie szklarnia pełni funkcje naukowo-badawcze dla studentów i pracowników Uczelni. Przystosowana jest do prowadzenia ciągłych badań na pełnym spektrum roślin, z możliwością zapewnienia różnych warunków prowadzenia upraw.
 
Fot. Robert Frączek
 
 
 

    Aktualności

    Data dodania
    11 maja 2015