Wirtualny Instytut Badawczy

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS informuje o utworzeniu Wirtualnego Instytutu Badawczego [WIB]. Jest to to nowatorska w skali kraju formuła prowadzenia badań o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych. Obszarem badań WIB jest biotechnologia medyczna – onkologia. Na wsparcie zespołów realizujących badania przeznaczono kwotę 450 mln zł.

Wirtualny Instytut Badawczy został zdefiniowany ustawą z dn. 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (Dz.U. z dnia 6 maja 2019 r. poz. 823), natomiast zakres finansowania, jego wielkość i przeznaczenie oraz podmiot zarządzający określone zostały w Komunikatach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program Wirtualny Instytut Badawczy jest narzędziem dystrybucji środków Funduszu Polskiej Nauki. Jego celem jest finansowanie pracy wyselekcjonowanych, konkurencyjnych na poziomie międzynarodowym zespołów badawczych, prowadzących działalność naukową o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych, pod kierunkiem lidera o uznanym dorobku naukowym, której celem jest komercjalizacja jej wyników.

W ramach programu finansowanie uzyskają zespoły badawcze, które zaplanują zadania badawcze wpisujące się w określoną agendę badawczą. Program dopuszcza możliwość realizacji zadań zlokalizowanych w różnych jednostkach naukowych w Polsce.

Podmiotem zarządzającym Programem Wirtualny Instytut Badawczy dla obszaru biotechnologia medyczna – onkologia jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu.

Docelowo możliwe jest uruchomienie kolejnych edycji programu Wirtualny Instytut Badawczy w innych dziedzinach nauki, atrakcyjnych z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki.

Środki programu WIB w obszarze biotechnologia medyczna – onkologia (łącznie 500 mln PLN) przeznaczane są na:

  • finansowanie zespołów prowadzących działalność naukową w konkretnym obszarze badawczym (biotechnologia medyczna – onkologia), której celem jest wypracowanie IP o wysokim potencjale komercjalizacyjnym,
  • komercjalizację wyników pracy zespołów badawczych lub związanego z wynikami know-how.

Program daje możliwość sfinansowania do 100% kosztów realizacji Zadań badawczych i nie narzuca limitów finansowych co do wielkości budżetu poza dostępną alokacją programu.

Osoby zainteresowane programem zachęcamy do kontaktu z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS.

Szczegóły na stronie WIB.

    Aktualności

    Data dodania
    11 grudnia 2019