Sieć Otwartych Innowacji

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS zaprasza do zapoznania się z Siecią Otwartych Innowacji. Jest to projekt unijny dedykowany budowaniu kultury otwartych innowacji. Kreuje i wspiera transakcje transferu technologii do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Pozwala dofinansować zakup innowacyjnych rozwiązań, których dawcami mogą być podmioty z całego świata. W ramach projektu istnieje możliwość refinansowania zakupu własności niematerialnej i prawnej tzw. WNiP w postaci patentów, licencji, know-how oraz wzorów użytkowych.

Konkurs podzielony jest na miesięczne rundy i będzie trwał do 31 grudnia 2019 r. Granty są przeznaczone na koszt nabycia technologii lub uzyskania licencji do technologii tj.: patenty, wzory użytkowe i przemysłowe lub ich zgłoszenia, know-how, prawa autorskie (w tym oprogramowanie), prawa do chronionych gatunków roślin, topografia układów scalonych.

Wnioski konkursowe muszą spełniać warunki innowacyjności (rozwiązanie znane i stosowane w skali kraju przez mniej niż 3 lata lub skali międzynarodowej – mniej niż 5 lat), a minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektów powinna wynosić 100 000,00 PLN, a maksymalna wartość grantów, jakie Wnioskodawca może otrzymać wynosi 200 000,00 EUR.

Nabór wniosków o powierzenie grantu na doradztwo technologiczne, prawne oraz w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych będzie miał charakter naboru ciągłego  do  końca    2019 r.

Rodzaje praw do nabywanej technologii, na które można otrzymać grant:

 • patenty lub zgłoszenia patentów;
 • wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych;
 • wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych;
 • prawa autorskie do utworów stanowiących oprogramowanie, z wyłączeniem praw autorskich do utworów stanowiących oprogramowanie do obsługi działalności administracyjnej lub organizacyjnej Wnioskodawcy (w tym w szczególności oprogramowania biurowego, oprogramowania księgowego, systemów operacyjnych komputerów osobistych, itp.);
 • prawa do chronionych odmian roślin;
 • topografia układów scalonych;
 • know-how.

Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Minimalna wartość nabywanej technologii: 100.000 PLN
 • Maksymalna wartość nabywanej technologii: bez ograniczeń
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 200.000 EUR
 • Maksymalny poziom dofinansowania: od 30% do 70% kosztów nabycia technologii, zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej na lata 2014-2020 dostępną na stronie SOI.

  Aktualności

  Data dodania
  25 listopada 2019