Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Pedagogika, położonej w Lublinie przy ul. Narutowicza 12

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (20-031 Lublin, Pl. Marii Curie–Skłodowskiej 5) ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Pedagogika oznaczonej w ewidencji gruntów, prowadzonej przez Urząd Miasta w Lublinie, numerem działki 13 o pow. 0,6667 ha (obręb 34 Stare Miasto), położonej w miejscowości Lublin przy ulicy Narutowicza 12 (województwo lubelskie), dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1I/00164328/0, przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydz. Ksiąg Wieczystych w Lublinie.

Cena wywoławcza netto 15.900.000,00 zł

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu zawiera specyfikacja pn.: „Specyfikacja istotnych warunków przetargu - sprzedaż nieruchomości Pedagogika”, która znajduje się w załączniku.

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest:

  1.1 Zapoznanie się ze specyfikacją pn.: „Specyfikacja istotnych warunków przetargu - sprzedaż nieruchomości Pedagogika”.

  1.2 Wpłata wadium w wysokości 800.000,00 zł  przelewem na rachunek mBank S.A. Oddział korporacyjny Lublin 98 1140 1094 0000 2905 1600 1075 z zaznaczeniem „Wadium - Przetarg UMCS - Pedagogika” najpóźniej do dnia 11 października 2019 r. Za datę dokonania wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego UMCS w Lublinie. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny, a wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone bez odsetek niezwłocznie po wyborze wygrywającego oferenta.

  1.3 Złożenie oferty zgodnie z warunkami opisanymi w specyfikacji jw.

 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej, Pl. Marii Curie– Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, piętro XV, pok. 1503 (Rektorat) lub przesłać pocztą na adres: Pl. Marii Curie– Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (decyduje termin wpływu do Kancelarii UMCS). Koperty powinny być opatrzone zapisem „Przetarg – sprzedaż nieruchomości Pedagogika. Nie otwierać przed 14 października 2019 r.  godz. 12:15”.

 3. Ostateczny termin składania ofert upływa 14 października 2019 r. o godz. 12:00.

 4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 października 2019 r. o godz. 12:15 w siedzibie Uniwersytetu Marii Curie– Skłodowskiej, Pl. Marii Curie–Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, piętro XV, pok. 1503. W przypadku złożenia w niniejszym przetargu więcej niż jednej oferty pisemnej, sprzedający może przeprowadzić dodatkowo drugi etap przetargu (ustny) zgodnie z procedurą opisaną w specyfikacji.

 5. Uczestnikowi przetargu, który zwyciężył w przetargu, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zostanie niezwłocznie zwrócone. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium przepadnie na rzecz UMCS. Koszty sporządzenia umowy poniesie nabywca.

 6. UMCS zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. UMCS zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

Uwaga! Aktualizacja z dn. 2.10.2019 r.: W załączniku o nazwie "Przesunięcie terminów złożenia wadium i składania ofert" znajduje się zaktualizowna informacja dot. oferty sprzedaży zabudowanej nieruchomości Pedagogika, położonej w Lublinie przy ul. Narutowicza 12.

Aktualizacja z dn. 4.10.2019 r.: W załączniku o nazwie "Narutowicza przetarg - odpowiedzi na pytania" znajdują się odpowiedzi na otrzymane w dniu 1 października 2019 r. pytania. Odpowiedzi stają się integralną częścią SIWP w przetargu nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Pedagogika, położonej w Lublinie przy ul. Narutowicza 12.

Ogłoszenie wraz z załącznikami na stronie Zamówień Publicznych UMCS.

  Aktualności

  Data dodania
  11 września 2019