Zmiana regulaminu udzielania zamówień publicznych

Komunikat o zmianie regulaminu udzielania zamówień publicznych.

Szanowni Państwo,     

uprzejmie informujemy, że wydane zostało Zarządzenie JM Rektora UMCS Nr 21/2014 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, które uchyla zarządzenia Nr 34/2012, 49/2012 oraz 55/2012.

Wprowadzenie nowego zarządzenia wynika przede wszystkim z ustawy z dnia 14 marca 2014 r. (Dz.U. z 2014, poz. 423), która zmienia ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych m.in. poprzez:

  • podwyższenie (z 14 000 do 30 000 euro) wartości zamówienia decydującej o konieczności stosowania ustawy,
  • wyłączenie z reżimu ustawy niektórych zamówień z zakresu prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych oraz z zakresu działalności kulturalnej,
  • umożliwienie zastosowania zamówienia z wolnej ręki również w odniesieniu do niektórych zamówień z zakresu prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych,
  • przyznanie możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na badania naukowe lub prace rozwojowe w związku z nieprzyznaniem środków na jego sfinansowanie.

Równocześnie, w celu zapewnienia pełnej zgodności powyższych zmian z prawem Unii Europejskiej, ustawodawca znowelizował m.in. ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Zgodnie z ww. nowelizacją określono zasady udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi związane z działalnością naukowo-badawczą o wartościach niższych niż tzw. progi unijne i wyższych niż 30 000 euro.

Co ważne, Zarządzenie Nr 21/2014 wprowadza zmiany w sposobie udzielania zamówień na Uniwersytecie, zwłaszcza w zakresie postępowań poniżej progu stosowania ustawy, tj. 30 000 euro, gdzie m.in. zaproponowano zmniejszenie ilości progów kwotowych, uproszczenie procedur związanych z zamówieniami do 4 000 PLN oraz do 20 000 PLN, pozostawiając przy tym do decyzji dysponentów środków dostawy i usługi wymienione w załączniku Nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień poniżej 30 000 euro.

W Regulaminie udzielania zamówień poniżej 30 000 euro wprowadzona została następująca zmiana progów kwotowych:

  • < 4000 PLN netto - zamówienia udzielają jednostki organizacyjne Uniwersytetu,
  • ≥ 4000 PLN <  20 000 PLN  netto – zamówienia udzielają jednostki organizacyjne Uniwersytetu,
  • ≥ 20 000 PLN < 30 000 euro (126 747,00 PLN netto) – zamówienia udziela Jednostka Realizująca Zamówienie Uniwersytetu.

W przypadku pytań dotyczących treści Zarządzenia Nr 21/2014 i wprowadzanych nim zmian, uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Zamówień Publicznych (tel. 81 537 57 08, 59 65, 53 84).

Z poważaniem
Ryszard Sołowiej
Z-ca Kanclerza ds. Ogólnych

    Aktualności