Zmiana kategorii zaszeregowania pracowników UMCS

Poniżej przedstawiamy treść Pisma Okólnego Nr 1/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany kategorii zaszeregowania pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842) w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2017 r. przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2063), które zmniejszyło liczbę z XXI do XIV kategorii minimalnego zaszeregowania, działając w porozumieniu ze związkami zawodowymi, określam, co następuje:

§ 1

Zgodnie z ww. przepisami dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zostały przygotowane porozumienia, dostosowujące dotychczasowe warunki umów o pracę do kategorii zaszeregowania w ramach posiadanego wynagrodzenia zasadniczego. Należy podkreślić, że powyższe zmiany nie wpłyną na wynagrodzenie zasadnicze oraz na pogorszenie warunków zatrudnienia pracowników Uczelni.

§ 2

Wprowadzenie zmian w treści obowiązujących umów o pracę ma na celu dostosowanie stanu faktycznego związanego z zajmowanym aktualnie przez pracowników stanowiskiem, kategorią i wynagrodzeniem zasadniczym, a powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 3

Pracownicy zostaną poinformowani o konieczności niezwłocznego zgłoszenia się do Biura Kadr w Centrum Kadrowo-Płacowym UMCS w celu podpisania „Porozumienia stron zmieniającego warunki umowy o pracę”.

§ 4

Pismo okólne wchodzi w życie z dniem podpisania.

R E K T O R
prof. dr hab. Stanisław Michałowski

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    16 stycznia 2017