Szkolenia z zakresu wielokulturowości - zapisy

Zapraszamy wszystkich pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej do udziału w szkoleniach z zakresu wielokulturowości, prowadzonych przez kadrę Biura Rozwoju Kompetencji UMCS.

Warsztaty mają na celu podniesienie kompetencji pracowników w zakresie obsługi cudzoziemców i pracy w środowisku wielokulturowym. Szkolenia skierowane są do pracowników administracyjnych oraz naukowo-dydaktycznych, w tym osób, które zajmują się obsługą różnych grup cudzoziemców.

Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00-15:30 w sali szkoleniowej Biura Rozwoju Kompetencji UMCS (ul. Sowińskiego 12/4, Lublin).

Terminarz szkoleń:

Zgłoszenia na szkolenia można przesyłać na adres: magdalena.bis@poczta.umcs.lublin.pl (imię i nazwisko, data kursu, nazwa wydziału/jednostki oraz dane kontaktowe).

Szkolenia realizowane są w ramach Programu "Welcome to Poland", organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Opis szkoleń

Szkolenie "Praca w zespole wielokulturowym" - główne zagadnienia:

 • podstawy psychologii i filozofii międzykulturowej (definicje i różne spojrzenia na rozumienie różnic międzykulturowych),
 • elementy i etapy procesu tworzenia się zespołu z uwzględnieniem czynnika wielokulturowości,
 • opracowanie sposobów radzenia sobie z trudnościami w poszczególnych fazach pracy zespołu,
 • analiza realnych trudności i problemów występujących w codziennej rzeczywistości w środowisku akademickim,
 • analiza i omówienie kultury/kultur docelowych (w tym wartości narodowych, moralności, etyki, etykiety, itp.).

Szkolenie "Komunikacja w zespole wielokulturowym" - główne zagadnienia:

 • podstawy psychologii komunikacji (modele komunikacyjne) ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności i wieloznaczności procesów komunikacyjnych w różnych kulturach,
 • analiza specyfiki języka i procesów komunikacyjnych kultury/kultur docelowych,
 • bariery w komunikacji międzykulturowej, metody i narzędzia komunikacyjne służące optymalizacji procesów komunikacyjnych w środowisku międzykulturowym (intencja=interpretacja),
 • zapobieganie i radzenie sobie z konfliktami natury komunikacyjnej (w odniesieniu do realnych sytuacji, których uczestnicy i uczestniczki szkolenia doświadczają w codziennej pracy zawodowej w środowisku akademickim).

Szkolenie "Równość w środowisku międzykulturowym, czyli jak działa stereotyp" - główne zagadnienia:

 • analiza pojęć: stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja: jak je rozpoznawać i jak im zapobiegać,
 • przyczyny, przejawy i skutki dyskryminacji,
 • równość, a regulacje prawne (podstawy),
 • tworzenie postaw akceptacji, zrozumienia, tolerancji i empatii,
 • planowanie i realizacja projektów w miejscu pracy z uwzględnieniem czynników związanych z wielokulturowością.

Szkolenie "W różnicach siła! – analiza typów osobowości na podstawie metodologii MBTI®, ze szczególnym uwzględnieniem różnic kulturowych i ich wpływu na rozwój jednostki" - główne zagadnienia:

 • analiza psychologicznych źródeł różnic osobowości u poszczególnych osób,
 • geny czy wychowanie? wpływ środowiska i kultury na kształtowanie się poszczególnych elementów składających się na osobowość człowieka, jego postawę, etykę, moralność, wartości itp.,
 • analiza własnych typów osobowości,
 • analiza „idealnego typu” właściwego dla danego kręgu kulturowego, narodowości itp.,
 • korzyści dla współpracy i rozwoju jednostek wynikające z pracy w środowisku wielokulturowym.

Szkolenie z zarządzania międzykulturowego dla kadry zarządzającej - główne zagadnienia:

 • analiza aktualnych i przewidywanych zjawisk i trendów migracyjnych na świecie,
 • płaszczyzny różnic międzykulturowych,
 • trening podnoszenia świadomości w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji w zróżnicowanej grupie (stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja pośrednia i bezpośrednia,
 • projektowanie działań uwzględniających politykę równych szans w zarządzaniu jednostkami w środowisku akademickim,
 • menadżer/ka, a zespół – wzajemne oczekiwania i obawy – analiza własnego stylu zarządzania,
 • budowanie skutecznych narzędzi motywacyjnych z uwzględnieniem różnic międzykulturowych oraz zarządzanie kompetencjami pracowników/czek w wielokulturowych zespołach zadaniowych, projektowych i pracowniczych.

  Aktualności

  Data dodania
  12 kwietnia 2019