Schemat obiegu dokumentów dot. finansowania działalności badawczej

Komunikat Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej w sprawie schematu obiegu dokumentów związanych z finansowaniem działalności badawczej w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Do czasu wydania Zarządzenia Rektora UMCS regulującego zasady realizacji działalności badawczej i rozliczania środków przeznaczonych na badania naukowe proszę Kierowników Jednostek oraz Kierowników Projektów o stosowanie się do poniższych zaleceń:

 1. Wszelkie dokumenty dotyczące przyszłych zobowiązań (zamówienia, przedpłaty, rezerwacje) finansowanych ze środków na badania naukowe w ramach dotacji podmiotowej, celowej lub projektu badawczego, po uzyskaniu podpisu kierownika projektu oraz dysponenta środków, należy składać w Biurze ds. Badań Naukowych w celu:
  a. potwierdzenia zgodności i celowości wydatku z obowiązującymi przepisami (w szczególności z Ustawą o zasadach finansowania nauki) oraz decyzją/umową ws. warunków przyznania i wykorzystania środków,
  b. potwierdzenia dostępności środków na realizację planowanego wydatku, będących w dyspozycji Kierownika jednostki/kierownika projektu. 
 2. Wnioski dotyczące wyjazdów zagranicznych należy składać w Zespole ds. Współpracy Zagranicznej w celu weryfikacji poprawności formalnej i dalszej realizacji. Wnioski dotyczące wyjazdów krajowych należy składać za pośrednictwem modułu FI-TV w systemie SAP zgodnie z Komunikatem Kwestury UMCS. 
 3. Arkusze wydawnicze dotyczące wydania publikacji z podanym źródłem finansowania należy składać za pośrednictwem Wydawnictwa UMCS. 
 4. Wszelkie dokumenty finansowe potwierdzające poniesione wydatki finansowane ze środków na badania naukowe w ramach dotacji podmiotowej, celowej lub projektu badawczego należy przed złożeniem do weryfikacji w Biurze ds. Badań Naukowych:
  a. opisywać w odpowiedni sposób pozwalający na przypisanie kosztów do jednostki/tematu zadania badawczego lub tytułu projektu badawczego, nr decyzji/umowy finansowej, źródła finansowania,
  b. przyporządkowywać do rodzaju wydatków, np. utrzymanie infrastruktury, rozwój specjalności, rozwój młodej kadry, upowszechnianie nauki, współpraca zagraniczna,
  c. umieszczać stosowny opis w przypadku kosztów, które służą realizacji kilku zadań badawczych (np. aparatura, odczynniki) lub kosztów zadań ogólnowydziałowych (np. konferencje, zakup czasopism),
  d. każdorazowo w przypadku dotacji celowej na rozwój młodej kadry podawać imię i nazwisko doktoranta/pracownika oraz temat/tytuł grantu dziekańskiego, który został dofinansowany w ramach konkursu wewnętrznego.

Proszę o możliwie dokładne stosowanie się do powyższych zaleceń, które mają na celu zapewnić poprawność dysponowania środkami na badania naukowe, usprawnić obieg dokumentów oraz pozwolić na szybką identyfikację kosztów przypisanych do zadania/projektu badawczego. Jednostką właściwą do kontaktu jest Biuro ds. Badań Naukowych w strukturze CBNiWM.Prof. dr hab. Ryszard Dębicki
Prorektor ds. Badań Naukowych
i Współpracy Międzynarodowej

  Aktualności

  Autor
  Agata Banaszek
  Data dodania
  23 stycznia 2014