Refundacja wypoczynku dla dzieci oraz byłych pracowników UMCS

Komunikat Biura Socjalnego UMCS dotyczący refundacji wypoczynku dla dzieci pracowników, dzieci emerytów i rencistów oraz emerytów i rencistów, byłych pracowników UMCS

Biuro Socjalne informuje, że do 25 czerwca 2018 r. w pok. 1006 w Rektoracie (X piętro) zainteresowani mogą składać wnioski o refundację wypoczynku dzieci i młodzieży oraz emerytów i rencistów na 2018 r.

Kryterium decydującym o przyznaniu miejsca na liście uczestników jest częstotliwość wykorzystywania przez wnioskodawcę refundacji kolonii, obozów, wczasów zakupionych indywidualnie oraz organizowanych przez UMCS. W 2018 r. pierwszeństwo będą miały osoby, które do tej pory nie korzystały z danej formy świadczenia.

Górna granica dofinansowania dla dzieci pracowników, dzieci emerytów/rencistów oraz emerytów/rencistów – byłych pracowników UMCS wynosi 1400,00 złotych.

Odpłatność za wczasy, kolonie i obozy jest naliczana sna podstawie dochodu na członka rodziny osiągniętego w roku ubiegłym, zgodnie z §6 Regulaminu ZFŚS.

Osoby ubiegające się o wypłatę refundacji proszone są o składanie wypełnionych wniosków oraz o przedstawienie do wglądu zeznania podatkowego własnego i współmałżonka (PIT za 2017 r.), a także innych dokumentów potwierdzających uzyskanie wymienionych w §6 ust. 5 dochodów, zgodnie z Regulaminem ZFŚS (Zarządzenie nr 68/2014 Rektora UMCS w Lublinie z dnia 13 listopada 2014 r.).

Jednocześnie przypominamy, że osoby ubiegające się o powyższe świadczenie zobowiązane są do informowania Biura Socjalnego o trwałych zmianach zachodzących w składzie oraz w dochodach rodziny (śmierć członka rodziny, narodziny dziecka, utrata istniejącego dotąd lub uzyskanie nowego źródła przychodu). Zaistniałe zmiany uwzględnia się przy ustalaniu średniego dochodu na członka rodziny, zgodnie z §8 ust. 1 pkt 4 Regulaminu ZFŚS (Zarządzenie nr 68/2014 Rektora UMCS w Lublinie z dnia 13 listopada 2014 r.).

Wysokość dofinansowania oraz tabelka z progami dochodu, uzgodniona z organizacjami związkowymi UMCS i zaakceptowana przez Jego Magnificencję Rektora, zostały zamieszczone w załączniku poniżej:

Kierownik Biura Socjalnego
mgr Beata Walczak

    Aktualności

    Data dodania
    13 czerwca 2018