Program im. Stanisława Ulama na przyjazdy naukowców

Centrum Współpracy Międzynarodowej informuje o rozpoczęciu naborów wniosków w programie im. Stanisława Ulama na przyjazdy zagranicznych naukowców do polskich instytucji i uniwersytetów.

Celem programu im. Stanisława Ulama jest wzrost umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwoli na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, którzy uzyskali co najmniej stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska, nie posiadają polskiego obywatelstwa, a także co najmniej od 2017 r. nie mieszkali, nie pracowali ani nie studiowali w Polsce. Wniosek składa indywidualny naukowiec. 

Cele pobyty naukowca:

  1. prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi;
  2. odbycie stażu podoktorskiego;
  3. pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej;
  4. prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a wysokość stypendium na czas pobytu miesięcznie wynosi 10000 PLN plus dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

Przyjazd w ramach stypendium nie może nastąpić wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. ani później niż 1 września 2021 r.

Nabór wniosków w programie będzie prowadzony wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji w okresie 15 stycznia - 15 kwietnia 2020.

Informacje szczegółowe dostępne są tutaj.


Centrum Współpracy Międzynarodowej
Rektorat, pokój 1207
tel. 81 537 54-98, 54-58
e-mail: cwm@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    16 stycznia 2020