Pomoc materialna w okresie jesienno-zimowym (do 10.11.)

Przypominamy, że 10 listopada upływa termin składania wniosków o udzielenie pomocy materialnej w okresie jesienno-zimowym w 2016 r. Wypełnione wnioski należy dostarczać do Biura Socjalnego - Rektorat, X piętro, pok. 1006.

Informacja o zasadach udzielania pomocy materialnej w okresie jesienno-zimowym w roku 2016

Pracownik zainteresowany przyznaniem pomocy materialnej w okresie jesienno-zimowym składa w Biurze Socjalnym (pok. 1006, X piętro, Rektorat) w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2016 r. wniosek według Załącznika nr 10 do Zarządzenia Rektora nr 68/2014 z 13.11.2014 r., §8 Regulaminu ZFŚS. Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.umcs.pl (załączniki poniżej treści komunikatu oraz zakładka „Pracownik/Sprawy socjalne/Ogłoszenia Biura Socjalnego”). Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje dotyczące wysokości kwoty przyznanej pomocy materialnej oraz progu dochodowego przekazane zostaną Państwu na stronie internetowej Uniwersytetu w późniejszym terminie.

Wysokość pomocy uzależniona jest od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny, obliczanego na podstawie zeznania podatkowego za rok 2015 własnego i współmałżonka (PIT), zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 68/2014 z 13.11.2014 r., §8 Regulaminu ZFŚS. Do członków rodziny należy wliczyć pracownika, jego współmałżonka oraz dzieci do 25. roku życia (jeżeli się uczą) oraz osoby legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (bez względu na wiek) i pozostające z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym, jak również osoby będące w ustroju małżeńskiej rozdzielności majątkowej (opinia Biura Radcy Prawnego z dnia 22.06.2016 r.). Pomoc materialna przysługuje pracownikom pozostającym w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na dzień 1 października 2016 r. Emeryci i renciści zatrudnieni w UMCS i korzystający ze świadczeń socjalnych przysługujących w UMCS emerytom i rencistom, nie są uprawnieni do korzystania z tej formy pomocy.

Dochód na członka rodziny liczony jest w następujący sposób: przychód z rozliczenia rocznego PIT złożonego w Urzędzie Skarbowym za rok 2015 wnioskodawcy i współmałżonka pomniejszony o zaliczkę na podatek dochodowy pobraną przez płatnika oraz o składkę zdrowotną i społeczną, podzielony przez 12 miesięcy i przez liczbę osób w rodzinie (patrz §6 ust. 2 Regulaminu ZFŚS). Alimenty oraz rentę przyznaną osobie legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności należy wliczyć do dochodu rodziny (patrz §6 ust. 5 Regulaminu ZFŚS). Do dochodu rodziny nie należy wliczać świadczenia „pięćset plus”.

Na stronie internetowej w zakładce Biura Socjalnego znajduje się wzór wyliczenia dochodu na podstawie PIT-37.

Rozpatrywanie wniosków i wypłata świadczenia następuje nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym świadczenie jest przyznawane (§ 12 Regulaminu ZFŚS).

Wypełnione wnioski o udzielenie pomocy materialnej dla pracowników UMCS w okresie jesienno-zimowym można przesyłać wewnętrzną pocztą Uczelni, składać w swoich sekretariatach lub osobiście w Biurze Socjalnym.

Kierownik Biura Socjalnego
mgr Beata Walczak

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    10 listopada 2016