Pomoc materialna w okresie jesienno-zimowym 2021

Szanowni Państwo,

w związku z nadal trwającą epidemią koronawirusa COVID-19 i z koniecznością zachowania dystansu między pracownikami, aby uprościć formę składania wniosku o wypłatę pomocy materialnej w okresie jesienno-zimowym dla pracowników (§ 12, Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UMCS, Zarządzenie Nr 68/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.), została utworzona wersja elektroniczna wniosku: https://forms.office.com/r/6ZyJgwXZKC, po wypełnieniu którego pracownicy ubiegający się o otrzymanie świadczenia przesyłają go do Biura Socjalnego w nieprzekraczalnym terminie do 26 listopada 2021 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie proszę Kierowników Jednostek Organizacyjnych o udostępnienie pracownikom obsługi komputerów i pomoc w wypełnieniu powyższego wniosku.
W wyjątkowych przypadkach od pracowników obsługi będą przyjmowane wnioski w wersji papierowej.

Wniosek o wypłatę pomocy materialnej w okresie jesienno-zimowym dla pracowników

Tabela wypłaty ww. świadczenia uzgodniona ze Związkami Zawodowymi UMCS:

Dochód na członka rodziny w złotych

Wysokość dofinansowania

do 3 000,00

1 150,00 zł

od 3 000,01 do 3 500,00

750,00 zł

powyżej 3 500,01

350,00 zł

Wysokość świadczenia uzależniona jest od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny obliczanego na podstawie zeznania podatkowego za rok 2020 własnego i współmałżonka (PIT) zgodnie z § 8 Regulaminu ZFŚS. Do członków rodziny należy wliczyć pracownika, jego współmałżonka oraz dzieci do 25. roku życia, (jeżeli się uczą) oraz osoby legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (bez względu na wiek) i pozostający z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym jak również osoby będące w ustroju małżeńskiej rozdzielności majątkowej.

Dochód na członka rodziny liczony jest w następujący sposób – przychód z rozliczenia rocznego PIT złożonego w Urzędzie Skarbowym za rok 2020 wnioskodawcy i współmałżonka pomniejszony o zaliczkę pobraną przez płatnika na podatek dochodowy oraz pomniejszony o składkę na ubezpieczenie: społeczne i zdrowotne, podzielony przez 12 miesięcy i przez liczbę osób w rodzinie – (patrz § 6 ust. 2 Regulaminu ZFŚS). Alimenty, dochody osiągnięte z prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz rentę przyznaną osobie legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności należy wliczyć do dochodu rodziny – (patrz § 6 ust. 5 Regulaminu ZFŚS).

Wzór wyliczenia dochodu na podstawie PIT-37

Świadczenie przysługuje pracownikom pozostającym w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na dzień 1 października 2021 r.

Emeryci i renciści, zatrudnieni w UMCS i korzystający ze świadczeń socjalnych przysługujących w UMCS emerytom i rencistom, nie są uprawnieni do korzystania z tej formy pomocy.

Termin wypłaty pomocy materialnej planowany jest na 9 grudnia 2021 r.

    Aktualności

    Data dodania
    22 listopada 2021