Pomoc materialna w okresie jesienno-zimowym 2020

Komunikat Biura Socjalnego
Dotyczy: „jesienno-zimowej pomocy materialnej w roku 2020”

Biuro Socjalne UMCS w Lublinie informuje, że Prorektor ds. Ogólnych w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi działającymi w UMCS wyraził zgodę na wypłatę jesienno-zimowej pomocy materialnej w wysokości przedstawionej w poniższej tabeli, zgodnie z § 12, Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UMCS (Zarządzenie Nr 68/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.).

Zainteresowani pracownicy mogą składać wnioski o pomoc materialną (Zał. nr 10):

  • do Kancelarii UMCS,
  • lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (proszę adresować: Biuro Socjalne UMCS pok. 1006, 10 piętro, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin)
w nieprzekraczalnym terminie do 25 listopada 2020 roku. Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
 

Termin wypłaty pomocy materialnej planowany jest na 9 grudnia 2020 r.

Wniosek można też pobrać ze strony internetowej www.umcs.pl w zakładce pracownik/sprawy socjalne/ogłoszenia Biura Socjalnego. Prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich rubryk, podanie nr telefonu komórkowego.

Propozycję wypłaty ww. świadczenia przedstawia poniższa tabela:

Dochód na członka rodziny w złotych

Wysokość dofinansowania

do 3 000,00

1 150,00 zł

od 3 000,01 do 3 500,00

750,00 zł

powyżej 3 500,01

350,00 zł

Wysokość świadczenia uzależniona jest od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny, obliczanego na podstawie zeznania podatkowego za rok 2019 własnego i współmałżonka (PIT) zgodnie z § 8 Regulaminu ZFŚS. Do członków rodziny należy wliczyć pracownika, jego współmałżonka oraz dzieci do 25. roku życia (jeżeli się uczą) oraz osoby legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (bez względu na wiek), jak również osoby będące w ustroju małżeńskiej rozdzielności majątkowej pozostające z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym.

Dochód na członka rodziny liczony jest w następujący sposób przychód z rozliczenia rocznego PIT złożonego w Urzędzie Skarbowym za rok 2019 wnioskodawcy i współmałżonka pomniejszony o zaliczkę pobraną przez płatnika na podatek dochodowy oraz pomniejszony o składkę na ubezpieczenie: społeczne i zdrowotne, podzielony przez 12 miesięcy i przez liczbę osób w rodzinie – (patrz § 6 ust. 2 Regulaminu ZFŚS). Alimenty, dochody osiągnięte z prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz rentę przyznaną osobie legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności należy wliczyć do dochodu rodziny – (patrz § 6 ust. 5 Regulaminu ZFŚS). Do dochodu rodziny nie należy wliczać świadczenia „pięćset plus”.

Świadczenie przysługuje pracownikom pozostającym w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na dzień 1 października 2020 r. Emeryci i renciści zatrudnieni w UMCS i korzystający ze świadczeń socjalnych przysługujących w UMCS emerytom i rencistom nie są uprawnieni do korzystania z tej formy pomocy.

Kierownik Biura Socjalnego
mgr Beata Walczak

    Aktualności

    Data dodania
    20 listopada 2020