Pomoc materialna w okresie jesienno-zimowym 2019

Informujemy, że do 27 listopada 2019 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej w okresie jesienno-zimowym w 2019 r. Wypełnione wnioski można przesyłać wewnętrzną pocztą Uczelni, składać w swoich sekretariatach lub osobiście w Biurze Socjalnym - Rektorat, X piętro, pok. 1006.

Pracownik zainteresowany przyznaniem ww. świadczenia składa wniosek w Biurze Socjalnym (pok. 1006, X piętro, Rektorat) w nieprzekraczalnym terminie do 27 listopada 2019 r., zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 68/2014 z 13.11.2014 r., §8 Regulaminu ZFŚS.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Termin wypłaty pomocy materialnej planowany jest na dzień 16.12.2019 r.

Propozycję wypłaty ww. świadczenia przedstawia poniższa tabela:

Dochód na członka rodziny w złotych

Wysokość dofinansowania

do 2 500,00

1 150,00 zł

od 2 500,01 do 3 000,00

750,00 zł

od 3 000,01

350,00 zł

Dochód na członka rodziny liczony jest w następujący sposób – przychód z rozliczenia rocznego PIT złożonego w Urzędzie Skarbowym za rok 2018 wnioskodawcy i współmałżonka pomniejszony o zaliczkę pobraną przez płatnika na podatek dochodowy oraz o składkę na ubezpieczenie: społeczne i zdrowotne, podzielony przez 12 miesięcy i przez liczbę osób w rodzinie – (patrz §6 ust. 2 Regulaminu ZFŚS). Alimenty, dochody osiągnięte z prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz rentę przyznaną osobie legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności należy wliczyć do dochodu rodziny – (patrz §6 ust. 5 Regulaminu ZFŚS). Do dochodu rodziny nie należy wliczać świadczenia „pięćset plus”.

Wysokość dofinansowania powyższego świadczenia uzależniona jest od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny obliczanego na podstawie zeznania podatkowego za rok 2018 własnego i współmałżonka (PIT), zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 68/2014, z 13.11.2014 r., §8 Regulaminu ZFŚS.

Do członków rodziny należy wliczyć pracownika, jego współmałżonka oraz dzieci do 25. roku życia (jeżeli się uczą) oraz osoby legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (bez względu na wiek) i pozostający z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym, jak również osoby będące w ustroju małżeńskiej rozdzielności majątkowej (opinia Biura Radcy Prawnego z dnia 22 czerwca 2016 r.).

Świadczenie przysługuje pracownikom pozostającym w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na dzień 1 października 2019 r. Emeryci i renciści, zatrudnieni w UMCS i korzystający ze świadczeń socjalnych przysługujących w UMCS emerytom i rencistom, nie są uprawnieni do korzystania z tej formy pomocy.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    26 listopada 2019